dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor seznamu závazků dlužníka

27.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6
Vzor seznamu závazků dlužníka

Mgr. Tomáš Braun

VZOR KE STAŽENÍ

SEZNAM ZÁVAZKŮ DLUŽNÍKA

Dlužník je povinen připojit ke svému insolvenčnímu návrhu seznam svých závazků sestavený dle § 104 odst. 3 a 4 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen předložit seznam na základě výzvy insolvenčního soudu dle § 128 odst. 3 IZ – v takovém případě soud zveřejní seznam majetku v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí o úpadku dlužníka;

pokud dlužník nepředložil seznam majetku do rozhodnutí o úpadku, je povinen ho sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci na základě výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. g) IZ.

1) Seznam nezajištěných závazků (věřitelů)

Číslo 1  Věřitel 2 Osoby blízké či tvořící s dlužníkem koncern 3 Výše a splatnost závazku 4 Popření pohledávky 1:- co do důvodu,- co do výše Důvod popření 1 
            
           
           
           

1) Pořadové číslo jednotlivého peněžitého závazku.

Dlužník je v seznamu povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva mají anebo je vůči němu uplatňují, a to i pokud dlužník oprávněnost těchto nároků co do jejich důvodu nebo výše neuznává, což pak vyjádří v kolonce "Popření" (s uvedením, zda zpochybňuje existenci uplatňované pohledávky – jejího důvodu, nebo jen její výši, pak s uvedením popírané částky) a stručně toto své popření odůvodní v kolonce "Důvod popření". Jestliže dlužník daný závazek nikterak nepopírá, údaj proškrtne nebo uvede výslovně "NEPOPÍRÁ".

2) Označení věřitele – fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li věřitelem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

3) Jde především o osoby uvedené v § 22 NOZ – dlužník vyznačí buď pozitivní údaj "ANO" nebo negativní údaj "NE".

4) Výše závazku (včetně údaje o výši příslušenství jistiny, tj. o případných úrocích, úrocích z prodlení a pravomocně přiznaných nákladech řízení)

Splatnost závazku – v seznamu je třeba uvést i ty neuhrazené závazky, které ještě nejsou splatné. U dosud nesplatných závazků se uvede, kdy jejich splatnost má nastat (popř. jaké jsou sjednány budoucí dílčí splátky), u splatných závazků se uvede konkrétní datum splatnosti celého závazku (popř. jednotlivé neuhrazené splátky, jejíž splatnost již nastala).

2) Seznam zajištěných závazků (věřitelů)

Číslo 1 Zajištěný 2 věřitel Osoby blízké či tvořící s dlužníkem koncern 3 Výše a splatnost zajištěného závazku 4 Druh,důvod vznikua předmět zajištění 5 Popření zajištěné pohledávky 1 - co do důvodu,- co do výše Rozsah popření práva na uspokojení ze zajištění1 Důvod popření 1 
                
                
                
                

1) Pořadové číslo jednotlivého zajištěného závazku.

Dlužník je v seznamu povinen jako své zajištěné věřitele

Nahrávám...
Nahrávám...