dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor seznamu majetku dlužníka

27.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5
Vzor seznamu majetku dlužníka

Mgr. Tomáš Braun

VZOR KE STAŽENÍ

SEZNAM MAJETKU DLUŽNÍKA

Dlužník je povinen připojit ke svému insolvenčnímu návrhu seznam veškerého svého majetku sestavený dle § 104 odst. 2 a 4 IZ, a podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen předložit seznam na základě výzvy insolvenčního soudu dle § 128 odst. 3 IZ – v takovém případě soud zveřejní seznam majetku v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí o úpadku dlužníka;

pokud dlužník nepředložil seznam majetku do rozhodnutí o úpadku, je povinen ho sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci na základě výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. g) IZ.

1) Seznam movitých věcí

Číslo 1 Identifikace 2 Soudní či jiné řízení 3 
      
      
      
      

1) Pořadové číslo jednotlivé věci (popř. souboru věcí).

2) Označení sepsané věci způsobem umožňujícím její nezaměnitelnou identifikaci, nejde-li o věci běžné denní potřeby nebo o jiný majetek nepatrné hodnoty, včetně údajů o povaze případného spoluvlastnictví a zajištění na věci váznoucím.

3) Označení probíhajícího nebo již skončeného soudního či jiného řízení, jež se označeného majetku týká (týkalo), včetně označení předmětu daného řízení a rozhodnutí, jestliže již bylo vydáno (s údajem o jeho právní moci, pokud již nastala).

2) Seznam nemovitých věcí

Číslo 1 Identifikace 2 Soudní či jiné řízení 3 
      
      
      
      

1) Pořadové číslo jednotlivé nemovitosti (nemovitostí).

2) Označení sepsané nemovitosti způsobem umožňujícím její nezaměnitelnou identifikaci (úplnými údaji zapsanými v katastru nemovitostí), včetně údajů o povaze případného spoluvlastnictví a zajištění na nemovitosti váznoucím.

3) Označení probíhajícího nebo již skončeného soudního či jiného řízení, jež se označeného majetku týká (týkalo), včetně označení předmětu daného řízení a rozhodnutí, jestliže již bylo vydáno (s údajem o jeho právní moci, pokud již nastala).

3) Seznam pohledávek

(nemá-li dlužník žádné pohledávky, uvede to výslovně)

Číslo 1 Dlužník 2 Důvod pohledávky 3 Výše 4 Dobytnost 5 Soudní či jiné řízení 6 
            
            
            
            

1) Pořadové číslo jednotlivé peněžité pohledávky.

2) Označení dlužníka pohledávky – fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li dlužníkem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

3) Vymezení důvodu vzniku pohledávky (popř. jejího právního důvodu – titulu), a to natolik konkrétně, aby jí nebylo možno zaměnit s jinou pohledávkou.

4) Výše pohledávky (včetně údaje o výši příslušenství jistiny, tj. o případných úrocích, úrocích z prodlení a pravomocně

Nahrávám...
Nahrávám...