dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Zápočet dohodou dle § 1982 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.2
Vzor s výkladem - Zápočet dohodou dle § 1982 NOZ

Vzor s výkladem - Zápočet dohodou podle § 1982 NOZ

 

Dohoda o započtení

(dále jen „dohoda")

 

Smluvní strany:

 

Petr Fikejs

r. č. 550315/5421

bytem Klodova 25, Ostrava

 

a

 

Jaroslav Jarolím

r. č. 600502/5555

bytem Pišvorova 55, Lázně Bohdaneč

 

uzavřeli v souladu s § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), dnešního dne, měsíce a roku tuto

 

dohodu o započtení vzájemných pohledávek:

 

Článek I

Pohledávky

 

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě vzájemně mají následující započitatelné peněžité pohledávky:

 

A. Petr Fikejs tímto uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči panu Jaroslavu Jarolímovi z titulu kupní smlouvy ze dne 10. 7. 2014, na jejímž základě pan Jaroslav Jarolím prodal panu Petru Fikejsovi motorovou kosu zn. Mountfield 555. Na základě této kupní smlouvy je pan Petr Fikejs povinen uhradit Jaroslavu Jarolímovi kupní cenu ve výši 20.000 Kč. Kupní cena je splatná dnešního dne.

 

B. Pan Jaroslav Jarolím tímto uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči panu Petru Fikejsovi z titulu půjčky ve výši 30.000 Kč, kterou pan Petr Fikejs poskytl panu Jaroslavu Jarolímovi dne 10. 6. 2014. Půjčka byla splatná dne 31. 7. 2014.

 

Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené pohledávky jsou započitatelné ve smyslu § 1982 a násl. NOZ; tj. jedná se o pohledávky stejného druhu, u nichž není vzájemné započtení zákonem vyloučeno.

 

Článek II

Zápočet

 

Smluvní strany se dohodly na vzájemném zápočtu obou výše uvedených pohledávek. Pohledávka pana Jaroslava Jarolíma na úhradu kupní ceny ve výši 20.000 Kč uvedená pod písmenem A. předchozího článku zaniká zcela. Pohledávka pana Petra Fikejse na úhradu půjčky ve výši 30.000 Kč uvedená pod písmenem B. předchozího článku zaniká do části 20.000 Kč. Rozdíl ve výši 10.000 Kč se pan Jaroslav Jarolím zavazuje uhradit panu Petru Fikejsovi do 2 dnů ode dne podpisu této dohody na účet č. .......................... vedený u Banky Flora, a. s.

 

Tím budou vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran vyrovnány. Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají veškerých nároků z titulu úroků z prodlení, které vznikly v souvislosti s výše uvedenými pohledávkami.

 

Článek III

Společná ustanovení

 

Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetli, že je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na

Nahrávám...
Nahrávám...