dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba věřitele současně proti ručiteli a dlužníkovi dle § 2021 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.5
Vzor s výkladem - Žaloba věřitele současně proti ručiteli a dlužníkovi dle § 2021 NOZ

Vzor s výkladem - Žaloba věřitele současně proti ručiteli a dlužníkovi podle § 2021 NOZ

 

Žaloba věřitele současně proti ručiteli a dlužníkovi podle § 2021 NOZ

 

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14

Praha 1

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Žalobce: Josef Kolísko

r. č. 650514/7865

trvale bytem Kostičkova 6, Praha 4

 

 

Žalovaní: 1. Johana Hejlová

r. č. 705913/4490

bytem Osadní 78, Praha 7

 

2. Josef Tkanička

r. č. 550909/564

bytem Koukolova 6, Praha 7

 

 

Žaloba o zaplacení částky 20.000 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu

 

t r o j m o

 

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu.

 

Přílohy: podle textu

 

Článek I

 

Dne 24. 8. 2014 uzavřela prvožalovaná s žalobcem smlouvu o zápůjčce na částku 50.000 Kč. Prvožalovaná se zavázala tuto zápůjčku uhradit svému věřiteli do 20. 4. 2015. Za úhradu závazku prvožalované se druhožalovaný žalobci zaručil na základě písemného prohlášení ze dne 24. 8. 2014.

 

Důkazy:

- smlouva o půjčce ze dne 24. 8. 2014,

- prohlášení ručitele ze dne 24. 8. 2014.

 

Článek II

 

Prvožalovaná svůj závazek ze smlouvy o zápůjčce ve lhůtě splatnosti nesplnila a na úhradu dluhu neposkytla věřiteli nic. Proto ji žalobce dvakrát písemně vyzval k úhradě dluhu, a to dne 30. 4. 2015 a 5. 6. 2015. Prvožalovaná však na písemné výzvy nereagovala. Z tohoto důvodu žalobce vyzval dne 6. 7. 2015 písemně druhožalovaného jako ručitele k úhradě celé výše dluhu. Avšak ani druhožalovaný na výzvu k úhradě dluhu nereagoval.

 

Důkazy:

- výzva ze dne 30. 4. 2015 a 5. 6. 2015 adresovaná prožalované,

- výzva ze dne 6. 7. 2015 adresovaná druhožalovanému.

 

Článek III

 

Protože prvožalovaná ani druhožalovaný neuhradili svůj závazek, rozhodl se žalobce podat tuto žalobu a navrhuje, aby soud vydal tento

 

platební rozkaz:

 

Prvožalovaná a druhožalovaný jsou povinni do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto platebního rozkazu žalobci uhradit částku ve výši 50.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 21. 4. 2015, přičemž plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost druhého žalovaného.

 

Nahrávám...
Nahrávám...