dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Uznání dluhu s uvedením lhůty k plnění dle § 2053 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18.3
Vzor s výkladem - Uznání dluhu s uvedením lhůty k plnění dle § 2053 NOZ

Vzor s výkladem - Uznání dluhu s uvedením lhůty k plnění podle § 2053 NOZ

 

Prohlášení o uznání dluhu

 

Já, níže podepsaný

Ing. Emil Jaroň

r. č. 520416/0001

IČ 12345687

trvale bytem Na Kopečku 18, 130 00, Praha 3

(dále jen „dlužník"),

 

jako dlužník tímto v souladu s § 2053 NOZ činím toto prohlášení:

 

Uznání dluhu

 

Jako dlužník tímto svým výslovným písemným úkonem uznávám a nezpochybňuji vůči věřiteli společnosti ARGO, s.r.o., IČ 98765432, se sídlem Mostecká 14, Praha 1 - Malá Strana, co do důvodu a výše svůj dluh ve výši 350.000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

 

Dluh vznikl z důvodu neplacení nájemného a poplatků za topení, vodné, stočné, elektřinu a služby (úklid a osvětlení společných prostor domu, odvoz odpadků) podle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 6. 2012 uzavřené mezi věřitelem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor užívaných k mé podnikatelské činnosti, sestávajících ze tří místností o celkové velikosti 98 m2 umístěných v domě č. p./č. 2600/19 v ulici Vrchlického 18, Praha-Hodkovičky, zapsaném na LV č. 987 pro katastrální území Hodkovičky, obec Praha, okres hlavní město Praha.

 

Dluh sestává z těchto částek:

2012 nájem a služby (Kč) uhrazeno (Kč)

říjen 50.000 25.000

listopad 50.000 0

prosinec 50.000 0

 

2013

leden 50.000 0

únor 50.000 25.000

březen 50.000 0

duben 50.000 0

květen 50.000 0

 

Celkem k úhradě 400.000 50.000

 

Dlužná částka celkem činí 350.000 Kč.

 

Jednotlivé splátky se zavazuji zaplatit nejpozději do 25. 6. 2015 na účet věřitele, společnosti ARGO, s.r.o., č. 222333555/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

 

 

 

V .................................... dne ....................

 

 

 

.....................................................

Ing. Emil Jaroň

 

 

 

Souhlas ručitele:

 

Já níže podepsaný

Radim Novák

r. č. 556677/023

trvale bytem Hoblíkova 23, Praha 9 - Čimice

jako ručitel dlužníka tímto vyjadřuji souhlas s předmětným uznáním dluhu.

 

 

 

V .................................... dne ....................

 

 

 

.....................................................

Radim

Nahrávám...
Nahrávám...