dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.34.1
Vzor s výkladem – Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

Tomáš Novák

narozen 4. 2. 1978

bytem Mráčkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00

č. účtu 125485/5500

(dále jen "původní dlužník")

a

Alfa s.r.o.

IČO 12345245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

č. účtu 5554857/0100

(dále jen "přejímatel dluhu")

(původní dlužník a přejímatel dluhu dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o převzetí dluhu

(dále jen "smlouva"):

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Původní dlužník uzavřel se společností Beta s.r.o., IČO 12345254, se sídlem Příkop 12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 2458 (dále jen "věřitel"), dne 12. 4. 2014 smlouvu o úvěru, na jejímž základě věřitel poskytl původnímu dlužníkovi úvěr ve výši 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) s úrokem 5 % p. a. Splatnost dluhu nastala ke dni 31. 3. 2015. Původní dlužník má tedy vůči věřiteli dluh ve výši 100.000 Kč plus příslušenství v podobě smluvených úroků a ode dne 1. 4. 2015 vzniká věřiteli současně nárok na zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky v zákonné výši (dále jen "dluh").

1.2 Přejímatel dluhu prohlašuje, že je mu obsah smlouvy o úvěru uzavřené mezi věřitelem a původním dlužníkem znám.

Článek II

Převzetí dluhu

2.1 Přejímatel dluhu touto smlouvou přebírá dluh původního dlužníka. Přejímatel dluhu se tak uzavřením této smlouvy stane dlužníkem povinným k úhradě dluhu vůči věřiteli namísto původního dlužníka. Smluvní strany se dohodly, že přejímatel dluhu uhradí věřiteli dluh včetně do doby splacení dluhu přirostlých úroků z prodlení, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2.2 Obsah smlouvy o úvěru se převzetím dluhu na základě této smlouvy nemění. Přejímateli dluhu náležejí všechny námitky, které mohl vůči věřiteli uplatnit původní dlužník.

2.3 Původní dlužník potvrzuje, že věřitel vyslovil souhlas s převzetím dluhu přejímatelem dluhu. Kopie souhlasu věřitele s převzetím dluhu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást.

2.4 Původní dlužník se zavazuje nejpozději do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy informovat věřitele o tom, že tato smlouva byla uzavřena.

Článek III

Ujednání o protiplnění

3.1 Původní dlužník prohlašuje, že je vlastníkem nákladního automobilu zn. Tatra T 815, VIN 1254852, rok výroby 2012 (dále jen "nákladní automobil"), který přejímatel dluhu v současné době potřebuje k realizaci své obchodní zakázky. Smluvní strany se s ohledem na právě uvedené dohodly, že jako protiplnění za převzetí dluhu poskytne původní dlužník přejímateli dluhu do užívání na dobu dvou měsíců výše specifikovaný nákladní automobil.

3.2 Původní dlužník je povinen nákladní automobil připravit k převzetí přejímateli dluhu ke dni 15. 4. 2015 a v uvedený termín si přejímatel dluhu nákladní automobil včetně všech potřebných dokladů převezme v místě sídla původního dlužníka. Přejímatel dluhu je povinen nákladní automobil ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, původnímu dlužníkovi vrátit dne 15. 6. 2015, a to v místě sídla původního dlužníka.

3.3 Přejímatel dluhu není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu původního dlužníka přenechat užívání nákladního automobilu třetí osobě a zavazuje se zabezpečit, aby řidič nákladního automobilu byl řádně vyškolen a měl potřebné řidičské oprávnění pro tento typ motorového vozidla.

3.4 Přejímatel dluhu je povinen jednat po dobu užívání nákladního automobilu tak, aby na něm nevznikla škoda, a v případě, že škoda vznikne, zavazuje se ji bez zbytečného odkladu uhradit původnímu dlužníkovi.

3.5 Poskytnutím protiplnění podle tohoto ustanovení budou smluvní strany mezi sebou ve vztahu k převzetí dluhu plně vyrovnány a pro daňové účely si vystaví řádné účetní doklady v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek IV

Salvátorská klauzule

4.1 Bude-li jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

Článek V

závěrečná ustanovení

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

5.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dohodu všech smluvních stran a formu číslovaného písemného dodatku

Nahrávám...
Nahrávám...