dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení smlouvy uzavřená podle § 1895 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.35.1
Vzor s výkladem – Smlouva o postoupení smlouvy uzavřená podle § 1895 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

(1) Tomáš Novák

narozen 4. 2. 1978

bytem Mráčkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00 

(dále jen "budoucí převodce" nebo také jen "postoupená strana")

(2) Alfa s.r.o.

IČO 12345245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

č. účtu 5554857/0100

(dále jen "budoucí nabyvatel" nebo také jen "postupitel")

(3) Beta a.s.

IČO 21465452

se sídlem Chodská 12, Praha 4, PSČ 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12456

zastoupená Janem Hrdličkou, členem představenstva

(dále jen "postupník")

(postoupená strana, postupitel a postupník společně jako "smluvní strany", a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení smlouvy

(dále jen "smlouva"):

Preambule

(A) Budoucí převodce a budoucí nabyvatel uzavřeli dne 25. 10. 2014 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se mimo jiné dohodli, že budoucí převodce uzavře s budoucím nabyvatelem kupní smlouvu, na jejímž základě budoucí nabyvatel koupí od budoucího převodce pozemek parc. č. 124/12 nacházející se v katastrálním území Bystřice, obec Bystřice, vedený na LV č. 1245 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ (dále jen "pozemek"), a to za celkovou kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč (dále jen "SoSBK"). Kopie SoSBK tvoří přílohu této smlouvy.

(B) Budoucí převodce a budoucí nabyvatel shodně prohlašují, že budoucí nabyvatel již před uzavřením této smlouvy zaplatil budoucímu převodci v souladu se SoSBK zálohu na kupní cenu ve výši 250.000 Kč.

(C) Smluvní strany mají zájem převést veškerá práva a povinnosti sjednané ve SoSB z postupitele na postupníka s cílem, aby postupník nabyl od budoucího převodce vlastnické právo k pozemku, a za tímto účelem uzavírají tuto smlouvu.

Článek I

Definice a výklad smlouvy

1.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, mají definovaná slova a spojení vyskytující se ve Smlouvě dále uvedený význam:

a) "důvěrné informace" zahrnují informace označené za důvěrné jednou smluvní stranou, případně označené jako důvěrné v této smlouvě,

b) "občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

c) "pozemek" znamená pozemek uvedený v preambuli této smlouvy,

d) "SoSBK" znamená smlouvu uvedenou v preambuli této smlouvy.

1.2 Pro výklad smlouvy platí následující pravidla:

a) Odkazy na "články" (či zkráceně "čl.") a "odstavce" (či zkráceně "odst.") se vykládají jako odkazy na příslušné články a odstavce smlouvy.

b) Odkazy na "osobu" nebo "stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku státu, společný podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právní subjektivitou či nikoli).

c) Pojmy definované ve smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

d) Nadpisy jsou ve smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejích ustanovení nemají žádný význam.

Článek II

Postoupení SoSBK

2.1 Postupitel touto smlouvou převádí veškerá práva a povinnosti ze SoSBK na postupníka a postoupená strana s tímto převodem souhlasí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti a vykonávat veškerá práva vyplývající ze SoSBK výlučně vůči postupníkovi namísto vůči postupiteli.

Článek III

Zálohy

3.1 Postupník se zavazuje, že zaplatí postupiteli částku ve výši 250.000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), a to jako náhradu za zálohu na kupní cenu, kterou postupník zaplatil budoucímu převodci podle SoSBK. Tato částka bude uhrazena postupníkem bezhotovostním převodem na bankovní účet postupitele uvedený u označení postupitele v úvodu této smlouvy, a to do patnácti (15) dnů od uzavření této smlouvy.

3.2 Zálohy zaplacené postupitelem budoucímu převodci v celkové výši 250.000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se s účinky od uzavření této smlouvy považují pro účely plnění podle SoSBK a uzavření kupní smlouvy mezi postupníkem a budoucími převodci za zaplacené postupníkem, a proto postupník zaplatí budoucímu převodci na kupní cenu za pozemek jako doplatek pouze částku 1.750.000 Kč (slovy jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých).

Článek IV

Povinnost mlčenlivosti

4.1 Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy významu této smlouvy. S ohledem na právě uvedené se pak smluvní strany zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.

4.2 Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

Článek V

Rozhodné právo a řešení sporů

5.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními

Nahrávám...
Nahrávám...