dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená podle § 1879 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.3
Vzor s výkladem – Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená podle § 1879 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

Tomáš Novák

narozen 4. 2. 1978

bytem Mráčkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00

č. účtu 125485/5500

(dále jen "postupitel")

a

Alfa s.r.o.

IČO 12345245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

č. účtu 5554857/0100

(dále jen "postupník")

(postupitel a postupník dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

(dále jen "smlouva"):

Článek I

Specifikace pohledávek

1.1 Postupitel prohlašuje, že je vlastníkem peněžité pohledávky ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) na splacení zápůjčky ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 7. 4. 2014 s obchodní společností Beta s.r.o., se sídlem Na příkopě 12, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 11000214, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 12558 (dále jako "dlužník"). Zápůjčka byla sjednána jako bezúročná, splatnost zápůjčky byla sjednána do 31. 12. 2015. Dlužník zápůjčku dosud nesplatil. Pohledávka na splacení zápůjčky bude dále v této smlouvě označována jako "pohledávka".

Článek II

Postoupení pohledávky

2.1 Podpisem této smlouvy postupitel postupuje postupníkovi pohledávku specifikovanou v čl. I této smlouvy, s veškerými právy, nároky, součástmi či příslušenstvím, které k pohledávce náležejí či náležet mohou, existujícím či k těm, co mají vzniknout v budoucnu, a postupník pohledávku, a to včetně veškerých práv, nároků, součástí a příslušenství, které k pohledávce náležejí či náležet mohou, existujícím či k těm, co mají vzniknout v budoucnu, do svého majetku přijímá a zavazuje se zaplatit za ně postupiteli sjednanou úplatu.

2.2 Smluvní strany si potvrzují, že při podpisu této smlouvy předal postupitel postupníkovi dokumentaci týkající se pohledávky, zejména smluvní dokumentaci tvořící právní základ vzniku pohledávky.

Článek III

Úplata za postoupení

3.1 Postoupení pohledávky je sjednáno za úplatu ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) (dále jen "úplata").

3.2 Postupník se zavazuje zaplatit postupiteli úplatu nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet postupitele uvedený v jeho označení v úvodu této smlouvy.

3.3 Smluvní strany si ujednávají, že pohledávka postupitele na zaplacení úplaty (včetně příslušenství) je započitatelná, a to i jednostranně, proti jakékoli pohledávce postupníka.

Článek IV

Prohlášení postupitele

4.1 Postupitel prohlašuje, že:

a) pohledávka platně vznikla a existuje ke dni uzavření této smlouvy a na pohledávku nebylo do dne uzavření této smlouvy poskytnuto žádné plnění a pohledávka není předmětem zástavního práva,

b) pohledávka není promlčená,

c) postoupení pohledávky nevylučuje ujednání s dlužníkem,

d) pohledávka není zatížena nebo omezena právem třetí osoby ani jinak zatížena způsobem, na který by měl postupitel postupníka zvlášť upozornit.

4.2 Postupitel prohlašuje a postupníka ujišťuje, že veškerá jeho prohlášení obsažená v této smlouvě jsou pravdivá a odpovídají skutečnosti.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Postupitel se zavazuje oznámit písemně dlužníkovi postoupení pohledávky podle této smlouvy nejpozději do 20 (slovy dvaceti) dnů od uzavření této smlouvy.

5.2 Pokud dlužník po uzavření této smlouvy splní byť i částečně svůj dluh odpovídající pohledávce postupiteli, zavazuje se postupitel převést takové plnění na účet postupníka uvedený v jeho označení v úvodu této smlouvy, a to ve lhůtě nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne, kdy mu bude plnění poskytnuto.

Článek VI

Salvátorská klauzule

6.1 Bude-li jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které

Nahrávám...
Nahrávám...