dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Oznámení dlužníka postupníkovi o existenci započitatelné pohledávky vůči postupiteli dle § 1884 NOZ spojené s jednostranným zápočtem dle § 1984 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.5
Vzor s výkladem - Oznámení dlužníka postupníkovi o existenci započitatelné pohledávky vůči postupiteli dle § 1884 NOZ spojené s jednostranným zápočtem dle § 1984 NOZ

Vzor s výkladem - Oznámení dlužníka postupníkovi o existenci započitatelné pohledávky vůči postupiteli podle § 1884 NOZ spojené s jednostranným zápočtem podle § 1984 NOZ

 

PROXI-CZ, spol. s r. o.

Václavské nám. 48

110 00 Praha 1

 

 

V Praze dne ....................

 

 

1. Oznámení o existenci započitatelných pohledávek vůči postupiteli

2. Oznámení o započtení

 

 

Vážení obchodní partneři,

 

 

dopisem ze dne 7. 4. 2015 nám bylo oznámeno postoupení pohledávky společnosti Satin Prague s.r.o., IČ 123456567, se sídlem Vejražkova 11, Praha 4, na celkovou částku 1.031.945,90 Kč z titulu práva na úhradu ceny díla (klempířských prací na domě č. p. 45 v k. ú. Smíchov) na nového věřitele, tj. na Vaši společnost.

 

Naše společnost však v současné chvíli eviduje vůči společnosti Satin Prague s.r.o. pohledávku v celkové výši 600.000 Kč, a to z titulu smluvní pokuty a náhrady škody.

 

K našemu nároku si dovolujeme uvést následující:

 

Dne 12. 7. 2014 byla mezi naší společností a společností Satin Prague s.r.o. uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a montáž oken na stavbě rekonstrukce hotelu Soukenická 68, Praha 2. Podle článku II výše uvedené smlouvy bylo smlouvou stanoveno, že se zhotovitel - tedy Satin Prague s.r.o. - zavazuje dílo zhotovit a objednateli předat do 29. 11. 2014. Termín dokončení díla jako celku ani dílčí termíny při zhotovování díla nebyly ze strany Satin Prague s.r.o. řádně plněny a dílo jako celek bylo převzato až 29. 5. 2015. Tím vznikl mému klientovi nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši 600.000 Kč.

 

Dále společnost Satin Prague s.r.o. provedla nekvalitně některé objednané práce, čímž nám vznikla škoda v celkové výši 158.000 Kč. Tato škoda vznikla tím, že jsme byli nuceni na své vlastní náklady opravit vady v zabudování oken a v usazení parapetů, které i přes četné reklamace a žádosti o opravu nebyly ze strany Satin Prague s.r.o. odstraněny. Vzhledem k tomu, že tyto vady byly takového rozsahu, že by bez jejich opravy nebylo možné provést kolaudaci stavby, byla naše společnost nucena na svoje náklady provést opravu.

 

Tímto Vám zároveň oznamujeme, že obě naše výše uvedené pohledávky, tedy pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty ve výši 600.000 Kč a pohledávku z

Nahrávám...
Nahrávám...