dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Návrh soudu na vydání usnesení o změně žalobce z důvodů postoupení pohledávky dle § 107a odst. 1 OSŘ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.2
Vzor s výkladem - Návrh soudu na vydání usnesení o změně žalobce z důvodů postoupení pohledávky dle § 107a odst. 1 OSŘ

Mgr. Pavla Krejčí

Obvodní soud pro Prahu 5

náměstí Kinských 5

150 00 Praha 5

V ................................ dne ....................

Ke sp. zn. 9 C 56/2014

Žalobce:

FLORA, a. s.

se sídlem Vincentova 30, Praha 1, PSČ 110 00

IČ 26589956

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka č  8956 jednající Karlem Noskem, místopředsedou představenstva, a JUDr. Františkem Kozákem, členem představenstva

Žalovaný:

ABC Line, a. s.

se sídlem Žlebská 17, Praha 5, PSČ 152 00

IČ 25689546

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 5698

Návrh na rozhodnutí podle § 107a odst. 1 OSŘ (občanského soudního řádu)

– návrh na vydání usnesení o změně na straně žalobce z důvodu postoupení pohledávky

Dvojmo

Přílohy:

  • smlouva o postoupení pohledávky,

  • výpis z obchodního rejstříku navrhovatele a procesního nástupce,

  • prohlášení procesního nástupce.

Článek I

Žalobce tímto oznamuje soudu, že dne 15. 9. 2014 uzavřel jako postupitel se společností KAPPA, a. s., se sídlem Žerotínova 125/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 56983245, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka č. 2359, jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávky. Předmětem této smlouvy je postoupení peněžitých pohledávek žalobce za žalovanou společností ABC Line, a. s., z titulu smlouvy o zápůjčce č. 2569 ze dne 25. 1. 2014, ve znění pozdějších dodatků.

Jelikož po zahájení soudního řízení nastala uzavřením výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávky právní skutečnost, s níž občanský soudní řád spojuje možnost převodu práv účastníka řízení, navrhuje žalobce, aby soud postupoval podle ustanovení § 107a odst. 1 o. s. ř. a rozhodl o tom, že nabyvatel práva vstupuje do soudního řízení na místo žalobce. Společnost KAPPA, a. s., se vstupem do řízení souhlasí a její prohlášení o tom, že přijímá stav řízení, jaký tu je v době jejího nástupu do řízení, je připojeno k tomuto návrhu.

Článek II

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze vydal toto

usnesení:

KAPPA, a. s., se sídlem Žerotínova 125/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 56983245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka č. 23659, vstupuje namísto původního žalobce společnosti FLORA, a. s., do soudního řízení vedeného pod č. j. 9 C 56/2006 u Městského soudu

Nahrávám...
Nahrávám...