dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o splátkách s uznáním dluhu a doložkou o ztrátě výhody splátek dle § 1931 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1
Vzor s výkladem - Dohoda o splátkách s uznáním dluhu a doložkou o ztrátě výhody splátek dle § 1931 NOZ

Vzor s výkladem - Dohoda o splátkách s uznáním dluhu a doložkou o ztrátě výhody splátek podle § 1931 NOZ

 

Dohoda o splátkách

 

Smluvní strany:

 

Jaroslav Novák

r. č. 450212/555

bytem Kladenská 17, Řevničov

(dále jen „věřitel")

 

a

 

Petr Vosáhlo

r. č. 800212/6666

bytem Koutného 12, Kladno

(dále jen „dlužník")

 

spolu uzavřeli v souladu s § 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), dnešního dne, měsíce a roku tuto

 

dohodu o splátkách:

 

1. Smluvní strany konstatují, že věřitel poskytl dlužníkovi dne 10. 2. 2014 zápůjčku ve výši 50.000 Kč. O zápůjčce byla mezi smluvními stranami sepsána písemná smlouva. Zápůjčka byla splatná dne 30. 6. 2014. Smluvní strany dále konstatují, že dlužník zápůjčku k dnešnímu dni neuhradil.

 

2. Dlužník tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh z titulu zápůjčky blíže popsané v bodě 1. této dohody.

 

3. Dlužník se zavazuje hradit věřiteli svůj dluh, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 5.000 Kč splatných vždy nejpozději k 10. dni daného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení dluhu. První splátku dlužník uhradí v měsíci září 2014.

 

Splátky jsou splatné bezhotovostně na účet věřitele č. 11111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

 

4. Varianta 1 - ztráta výhody splátek podle § 1931 NOZ

V případě prodlení dlužníka s úhradou splátky je věřitel oprávněn v souladu s § 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, žádat dlužníka o zaplacení celé pohledávky. Toto právo může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

 

Varianta 2 - ztráta výhody splátek nezaplacením

V případě prodlení s úhradou jakékoliv splátky delším než 15 dnů ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající částka se stává splatnou ihned a dlužník je povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

 

5. Pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátek je dlužník povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za každý den prodlení.

 

6. Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetli, že je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

 

Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této dohody ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

Změny a doplňky této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna

Nahrávám...
Nahrávám...