dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.38.1
Vzor s výkladem – Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Jaroslav Novák

narozen 12. 2. 1945

bytem Kladenská 17, Řevničov

a

Petr Dostál

narozen 2. 12. 1980

bytem Koutného 12, Kladno

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedenou

dohodu o prominutí dluhu

(dále jen "dohoda"):

1. Smluvní strany konstatují, že Jaroslav Novák poskytl Petru Dostálovi dne 10. 2. 2014 zápůjčku ve výši 50.000 Kč (dále jen "zápůjčka"). O zápůjčce byla mezi smluvními stranami sepsána písemná smlouva (dále jen "smlouva o zápůjčce"). Zápůjčka byla splatná dne 30. 6. 2014.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že Petr Dostál zápůjčku uhradil až dne 31. 7. 2014. V čl. III. smlouvy o zápůjčce se smluvní strany dohodly na tom, že Petr Dostál je povinen v případě prodlení s úhradou zápůjčky hradit Jaroslavu Novákovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dluhu. Smluvní pokuta za celou dobu prodlení činí částku 775 Kč.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že Jaroslav Novák se v souladu s § 1995 občanského zákoníku v plné výši vzdává svého nároku na úhradu

Nahrávám...
Nahrávám...