dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o postoupení smlouvy dle § 1895 NOZ - bezúplatná

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.35.2
Vzor s výkladem – Dohoda o postoupení smlouvy dle § 1895 NOZ - bezúplatná

Mgr. Zuzana Červená

Účastníci:

  1. postupitel

Eurosport s.r.o.

IČO 12134562

se sídlem Olbrachtova 234/1, Praha 4, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 1231

zastoupená jednatelem Ing. Emilem Koláčkem r. č. 762310/1934

jako kupující

(dále jen "strana kupující" nebo "postupitel")

a

  1. postupník

RETRO s.r.o.

IČO 87652349

se sídlem Na Vinicích 42/10, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 1546

zastoupená jednatelem Jakubem Makovcem r. č. 821216/1987

(dále jen "postupník")

a

  1. postoupená strana

Ing. Eva Kořínková

narozena 12. 6. 1976

r. č. 7695612/0165

trvale bytem Jeremenkova 23/13, Praha 4 – Podolí, PSČ 140 00

jako prodávající

(dále jen "strana prodávající" nebo "postoupená strana")

(postupitel, postupník a postoupená strana společně dále jako "účastníci"¨)

uzavřeli v souladu s § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní

(dále jen "dohoda"):

I.

Strana prodávající a strana kupující uzavřely dne 1. 10. 2016 smlouvu o budoucí smlouvě kupní‚ ( dále jen "smlouva o budoucí smlouvě kupní" ), jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran uzavřít ve sjednaném termínu kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej nemovitosti, pozemku p. č. 472 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Průhonice, který je veden v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ ( dále jen "pozemek"). Celková kupní cena za uvedený pozemek byla dohodnuta mezi smluvními stranami na cenu 6.000.000 Kč (slovy šest milionů korun českých).

II.

Účastníci této dohody se dohodli, že si postupitel a postupník navzájem postoupí práva a povinnosti ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní a postupník tak bude zavázán ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní postoupené straně a bude mít povinnost s ní uzavřít kupní smlouvu týkající se výše uvedeného pozemku v termínech a podmínkách sjednaných smlouvou o budoucí smlouvě kupní. K postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní dochází mezi postupitelem a postupníkem bezúplatně.

III.

Postupník nad rámec dále uvedeného prohlašuje a bere na vědomí:

−že jsou mu známa veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní, se kterou se detailně seznámil,

−že si spolu s postupitelem vzájemně vypořádali veškeré případné vzájemné nároky vyplývající z této dohody,

IV.

K účinnosti této dohody je třeba, aby ji všichni její účastníci řádně odsouhlasili a na důkaz souhlasu podepsali. Postoupená strana vyslovuje s obsahem této dohody taktéž souhlas.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Veškeré změny a doplnění této dohody je možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech účastníků.

V .............................. dne .............. V .............................. dne ..............

........................................ ........................................

postupitel postupník

V .............................. dne ..............

........................................

postoupená strana

Nahrávám...
Nahrávám...