dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o plnění ve splátkách s právem věřitele na úrok z prodlení dle § 1973 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4
Vzor s výkladem - Dohoda o plnění ve splátkách s právem věřitele na úrok z prodlení dle § 1973 NOZ

Vzor s výkladem - Dohoda o plnění ve splátkách s právem věřitele na úrok z prodlení podle § 1973 NOZ

 

Dohoda o plnění ve splátkách

 

Smluvní strany:

 

Jaroslav Novák

r. č. 450212/555

bytem Kladenská 17, Řevničov

(dále jen „věřitel")

 

a

 

Petr Vosáhlo

r. č. 800212/6666

bytem Koutného 12, Kladno

(dále jen „dlužník")

 

uzavřeli v souladu s § 1973 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

dohodu o splátkách:

 

1. Smluvní strany konstatují, že věřitel poskytl dlužníkovi dne 10. 2. 2014 zápůjčku ve výši 50.000 Kč. O zápůjčce byla mezi smluvními stranami sepsána písemná smlouva. Zápůjčka byla splatná dne 30. 6. 2014. Smluvní strany dále konstatují, že dlužník půjčku k dnešnímu dni neuhradil.

 

2. Dlužník tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh z titulu zápůjčky blíže popsané v článku I této dohody.

 

3. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj dluh, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 5.000 Kč splatných vždy nejpozději k 10. dni daného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení dluhu. První splátku dlužník uhradí v měsíci srpnu 2014.

 

Splátky jsou splatné bezhotovostně na účet věřitele č. 11111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

 

4. Smluvní strany se v souladu s § 1973 NOZ dohodly na tom, že ve splátkách je dlužník povinen hradit věřiteli též úroky z prodlení podle původně stanovené splatnosti zápůjčky.

 

5. Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetli, že je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

 

Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této dohody ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

Změny a doplňky této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či elektronických zpráv.

 

Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její část nemůže být postoupena třetí osobě podle § 1895 NOZ.

 

Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám, které vznikly z této smlouvy, aplikaci § 1987 odst. 2 NOZ a výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

 

Smluvní strany si ve

Nahrávám...
Nahrávám...