dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým (novace) dle § 1902 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.36.1
Vzor s výkladem – Dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým (novace) dle § 1902 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

COMP, s. r. o.

IČO 25677893

se sídlem Planá 455, Praha 5, PSČ155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 1345

zastoupená Ing. Petrem Novotným, jednatelem

účet č. 221221/0100 vedený u Komerční banky a.s.

(dále jako "věřitel")

a

Alfa, a. s.

IČO 12344321

se sídlem Kolbenova 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1345

zastoupená Davidem Bláhou, předsedou představenstva

(dále jako "dlužník")

(věřitel a dlužník dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavřely v souladu s § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o novaci

(dále jako "dohoda"):

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Dlužník dluží věřiteli ke dni uvedenému níže jako den podpisu této dohody za dodané zboží, z titulu zaplacení kupní ceny, celkem částku ve výši 10.418.540 Kč (slovy deset milionů čtyři sta osmnáct tisíc pět set čtyřicet korun českých).

1.2 Účelem této dohody je dohoda o nahrazení závazků, které vyplývají ze shora uvedeného právního vztahu novým závazkem.

Článek II

Nahrazované závazky

2.1 Věřitel uzavřel s dlužníkem dne 29. 1.2014 rámcovou smlouvu o prodeji, podle které se věřitel zavázal prodávat dlužníkovi zboží vymezené v této dohodě a dlužník se zavázal za předmětné zboží platit, v souladu s touto dohodou, jednotlivé kupní ceny.

2.2 Přílohou č. 1 této dohody je svazek celkem 50 faktur, které vystavil věřitel k úhradě kupních cen za zboží, ohledně kterého dlužník v postavení kupujícího a věřitel v postavení prodávajícího uzavřeli dílčí kupní smlouvy.

2.3 Soupis těchto faktur je obsahem přílohy č. 2 této dohody. V tomto soupisu je ve sloupci "k zaplacení" v řádku odpovídajícím vždy té které faktuře uvedena doposud neuhrazená část kupní ceny účtovaná tou kterou fakturou. Součet těchto částek činí částku 500.000 Kč (dále jen "závazky z faktur").

2.4 Dlužník prohlašuje, že závazky z faktur, tj. dluh v celkové výši 500.000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých), uznává vůči věřiteli co do důvodu a výše.

Článek III

Nahrazení závazků z faktur novým závazkem

3.1 Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že podpisem této smlouvy dohody se závazky z faktur zcela nahrazují novým závazkem dlužníka vůči věřiteli, a to závazkem ze zápůjčky ve výši odpovídající součtu všech závazků z faktur, a to takto – závazek dlužníka z titulu zaplacení kupních cen, tak jak jsou vymezeny v čl. II. této dohody se nahrazuje závazkem splatit věřiteli úročenou zápůjčku v celkové výši 500.000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) – dále jen "zápůjčka".

3.2 Ohledně zápůjčky platí, že byla poskytnuta okamžikem podpisu této dohody.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dlužník se zavazuje zápůjčku věřiteli splatit, včetně dohodnutého úroku, způsobem dále stanoveným touto dohodou.

3.4 Dosavadní závazky z faktur, které jsou obsahem přílohy č. 1 této dohody, za současného nahrazení závazkem novým zanikají.

Článek IV

Splácení zápůjčky a související ujednání

4.1 Zápůjčka je úročena úrokovou mírou 6 % p. a. (ročně) počítanou vždy z aktuální výše jistiny (nesplacené části zápůjčky). Dlužník se zavazuje splácet věřiteli ode dne podpisu této dohody až do úplného zaplacení:

a) splátky na zápůjčku (jistinu) v pravidelných měsíčních splátkách, ve výši stanovené splátkovým kalendářem připojeným jako příloha č. 3 této dohody, každou z nich, počínaje kalendářním měsícem následujícím po podpisu této dohody, vždy do 21. dne v měsíci, bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele uvedený v záhlaví této

Nahrávám...
Nahrávám...