dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Ručitelské prohlášení

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.4
Vzor – Ručitelské prohlášení

JUDr. Petra Kejvalová

Ručitelské prohlášení

dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jako "NOZ“)

Petr Nový

r. č.:..............

trvale bytem:..............

(dále jen jako "ručitel“)

tímto prohlašuje panu Pavlovi Soukupovi, r. č.:....................., trvale bytem:................

(dále jen jako "věřitel“),

že jej ve smyslu § 2018 a násl. NOZ uspokojí, jestliže pan Jan Samec, r. č..........., trvale bytem:...............(dále jen jako ,,dlužník")

nesplní řádně a včas své dluhy vůči věřiteli vzniklé na základě smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne ........... (dále jen "Smlouva o zápůjčce").

Ručitel zajišťuje tímto ručitelským prohlášením dluh na vrácení jistiny ze Smlouvy o zápůjčce ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jakož i dluh na zaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či náhrady škody, které vzniknou dlužníkovi vůči věřiteli ze Smlouvy o zápůjčce. Ručitel prohlašuje, že uspokojí věřiteli za dlužníka shora uvedené dluhy vzniklé na základě Smlouvy o

Nahrávám...
Nahrávám...