dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (osobního automobilu)

7.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2
Vzor – Kupní smlouva – koupě movité věci (osobního automobilu)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Tomáš Vopálka

nar. 17. 2. 1974

bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen "kupující" na straně jedné)

a

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

úč. čís. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jen "prodávající" na straně druhé)

(kupující a prodávající společně dále jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1101 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), § 2079 a násl. NOZ, tuto

kupní smlouvu
I.

1.1 Prodávající má v úmyslu prodat kupujícímu movitou věc specifikovanou v čl. III této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující má zájem vlastnické právo k movité věci specifikované v čl. III této smlouvy nabýt a movitou věc od prodávajícího převzít.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá movitou věc uvedenou v čl. III této smlouvy způsobem a ve lhůtě uvedené v čl. VI této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

2.2 Kupující se zavazuje, že movitou věc uvedenou v čl. III této smlouvy ve sjednané lhůtě a sjednaným způsobem převezme a zavazuje se prodávajícímu zaplatit kupní cenu podle čl. IV této smlouvy.

III.
Předmět koupě

3.1 Předmětem koupě dle této smlouvy je níže specifikovaná movitá věc (osobní automobil):

Název: Osobní automobil Škoda Octavia, RZ 6A3 55221

Typ, značka, tech. pop.: identifikační číslo vozidla (VIN): 2GKVJ12T85P652890

Datum výroby: 20. 9. 2014

Pořizovací cena (Kč): 425 000

(osobní automobil bude v této smlouvě označován jako "movitá věc").

IV.
Kupní cena

4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za převod movité věci činí 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých). Prodávající není plátcem DPH.

4.2 Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy na bankovní účet uvedený v označení prodávajícího v úvodu této smlouvy.

V.
Prohlášení a závazky prodávajícího a kupujícího

5.1 Prodávající seznámil kupujícího se stavem movité věci a současně prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy na movité věci neváznou žádné dluhy, nedoplatky, zástavní práva, zadržovací práva, předkupní práva či jiná práva třetích osob a že movitá věc je prosta jakýchkoliv právních či faktických vad, kromě běžného opotřebení, a že žádná třetí osoba nemá právo movitou věc užívat.

5.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v úpadku, nemá žádné daňové nedoplatky a že movitou věc nepřevádí s cílem zkrácení jakéhokoliv svého případného věřitele a že ve vztahu k movité věci není vedeno žádné soudní řízení včetně rozhodčího řízení ani žádné správní řízení a že k movité věci nebyly vzneseny žádné nároky třetích osob.

5.3 Kupující prohlašuje, že je mu stav movité věci, včetně všech jejích součástí a příslušenství, znám a že si ji před uzavřením této smlouvy dobře prohlédl. Kupující si je vědom, že movitá věc je opotřebená a že byla používána prodávajícím, resp. jeho zaměstnanci, a tomu odpovídá i stav movité věci. Vady movité věci, které byly stranami zjistitelné ke dni uzavření této smlouvy, byly popsány v příloze č. 1 k této smlouvě.

5.4 Prodávající se zavazuje ode dne uzavření této smlouvy do okamžiku předání movité věci kupujícímu movitou věc nezcizit, nevložit na základní kapitál zakládaného či již existujícího subjektu, nezatížit zástavním právem, předkupním právem či jiným právem třetí osoby, nepřenechat movitou věc do užívání třetí osobě a tuto ani nijak nepoškodit či neznehodnotit.

5.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že movitá věc při převzetí nemá jiné vady než ty, které byly popsány v příloze č. 1 k této smlouvě nebo které vznikly v důsledku opotřebení movité věci způsobené jejím obvyklým užíváním, resp. v důsledku opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Kupující může vytknout vadu, která se na movité věci projeví, v době jednoho roku od převzetí movité věci.

VI.
Nabytí vlastnického práva k movité věci a převzetí movité věci

6.1 Vlastnické právo k movité věci nabude kupující

Nahrávám...
Nahrávám...