dnes je 6.12.2022

Input:

Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

24.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

Mgr. Tomáš Braun

VZOR KE STAŽENÍ

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Věc: Insolvenční návrh věřitele

Navrhovatel (věřitel): Mlýn Slatina, s. r. o. se sídlem v Brně,……………, IČO …….

(Označení dlužníka dle § 103 odst. 1 IZ – fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li dlužníkem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje).

zastoupen: JUDr. Evou Chytrou, advokátkou se sídlem v Brně, ……

(plná moc připojena v příloze)

(Přiložená plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele – navrhovatele – § 97 odst. 3 IZ.)

Dlužník: 1. Pekárenská, s. r. o., se sídlem v Praze 5, ………………, IČO……….

I.

Věřitel uzavřel s dlužníkem dne 15. 4. 2013 kupní smlouvu č. 2/2013, jejímž předmětem byl závazek věřitele jako prodávajícího dodávat dlužníkovi jako kupujícímu jednou týdně (počínaje dnem 20. 4. 2013) pšeničnou mouku k výrobě pečiva. Množství, sortiment, kvalita a cena dodávaného zboží byly specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí kupní smlouvy. Dlužník se ve smlouvě zavázal hradit kupní cenu do 30 dnů od převzetí zboží dle vystavené faktury. Věřitel své smluvní závazky včas a řádně plnil, ovšem dlužník od března 2015 přestal za dodané zboží platit a na písemné výzvy k úhradě dluhu reagoval pouze tím, že své závazky vůči věřiteli dne 31. 5. 2015 písemně uznal. Věřitel tak má vůči dlužníku za dodávky zboží, uskutečněné v období od února roku 2015 do července roku 2015 dle dodacích listů č. ……………, neuhrazené pohledávky v celkové výši 259.520 Kč, které věřitel vyúčtoval dlužníku následujícími fakturami:

č. ……, znějící na částku…………. ., se splatností 15. 3. 2015

č.........., znějící na částku …………., se splatností …………….

č. ……, znějící na částku ………….., se splatností ……………

………………………………………………………………………

(Vylíčení skutečností, ze kterých vyplývá existence splatné pohledávky navrhovatele – věřitele dokládající jeho oprávnění podat insolvenční návrh – § 103 odst. 2 a § 105 IZ.)

Důkazy (připojeny v příloze):

kupní smlouva č. 2/2013 ze dne 15. 4. 2013

dodací listy s příslušnými fakturami

uznání závazku dlužníka ze dne 31. 5. 2015

(Listinné důkazy k doložení splatné pohledávky navrhovatele – věřitele.)

II.

Věřitel zároveň k insolvenčnímu návrhu připojuje přihlášku svých pohledávek za dlužníkem ze dne 16. 9. 2015 podanou na předepsaném formuláři.

(Přihláška pohledávky na formuláři co povinná příloha insolvenčního návrhu věřitele – § 105 IZ.)

III.

Věřitelem dlužníka není pouze navrhovatel s výše uvedenými pohledávkami, ale také další osoby:

a) E., s. r. o., se sídlem … , IČO … , která (jak věřiteli potvrdila připojeným dopisem ze dne 9. 7. 2015) má vůči dlužníku pohledávku v celkové výši 120.000 Kč splatnou dne 15. 4. 2015, představující dlužné čtvrtletní nájemné za pronájem nebytových prostor – pekařské provozovny – na adrese v Praze 5 …… (v domě čp…. nacházejícím se na st. parcele č. …., zapsaném na LV č. …pro k. ú……, obec …..), a dlužné nájemné za pronájem vybavení této pekařské provozovny,

b) D. H., bytem ……, který má vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku 185.000 Kč s příslušenstvím přiznanou rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. …………….ze dne 20. 7. 2014, který nabyl právní moci a

Nahrávám...
Nahrávám...