dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor - Exekuční návrh

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.2
Vzor – Exekuční návrh

JUDr. Petra Kejvalová

Exekutorský úřad ......

Soudní exekutor

.......................

....................

...............................

_________________________

V Praze dne ........................

Oprávněná:

Jana Nováková

nar.:................

bytem:......................

Povinný:

Petr Horák

nar. .....................

trvale bytem: ...............................

Exekuční návrh
podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

DVOJMO

Přílohy:

  • dle textu

I.

1.1 Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne .....č. j. ..................byla žalovanému, zde povinnému, uložena povinnost uhradit žalobci, zde oprávněné, částku ve výši 50 000 Kč, úrok z prodlení v zákonné výši 8,05 % p. a. z částky 50 000 Kč jdoucí ode dne 1. 5. 2019 do zaplacení, a dále náhradu nákladů řízení ve výši 10 000 Kč, a to vše do tří dnů ode dne právní moci rozsudku.

Pozn. Do článku I uvést přesně vymáhanou povinnost dle výroků rozsudku.

Důkaz:

  • originál Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č. j. ............. s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

II.

2.1 Povinný svoji shora uvedenou povinnost dle pravomocného rozsudku nesplnil, a to ani částečně.

2.2 Oprávněná povinného vyzvala přípisem ze dne .............. k úhradě dlužné částky. Povinný však i přesto neuhradil ničeho.

Důkaz:

  • kopie výzvy k úhradě dlužné částky ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...