dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

26.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.1
Vzor – Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

............................................

nar. ...........................................

trvale bytem: ....................................................

(dále také jen "vlastník")

a

na straně druhé:

.............................................

nar. ........................................

trvale bytem: ..................................................

(dále jen "oprávněný")

(vlastník a oprávněný jsou v této dohodě dále společně označováni jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1761 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

dohodu o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

(dále jen "dohoda")

I.
Prohlášení smluvních stran

1.1 Vlastník prohlašuje, že je na základě ........................ ze dne ......................, podle které byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro ............................., katastrální pracoviště ............................., č. j. ............................., s právními účinky vkladu práva ke dni ............................. výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ............... umístěné ve ........ nadzemním podlaží budovy č. p. ............ – bytový dům, stojící na pozemku parc. č. .............. zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. ................ – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti .................,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ....................na pozemku parc. č. ............. zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území .............., obec .............., zapsané u Katastrálního úřadu pro ............................., katastrální pracoviště ...................... na LV č. .................... (bytová jednotka) a LV č. ................... (budova a pozemek) (dále jen "nemovitost"), což dokládá výpisem z katastru nemovitostí ze dne ..........................., který tvoří nedílnou součást této dohody, jako její příloha č. 1.

1.2 Oprávněný a vlastník prohlašují, že dne ................... uzavřeli smlouvu o zápůjčce, na základě které věřitel zapůjčí vlastníkovi částku ve výši ............... Kč (slovy: ...................korun českých) nejpozději do ..................... dnů ode dne zápisu zákazu zcizení a zákazu zatížení k nemovitosti uvedeného v čl. 2 a dále této dohody do katastru nemovitostí, kdy vlastník má tuto částku společně s úroky vrátit dne ...........................

II.
Zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení k nemovitosti

2.1 Vlastník tímto zřizuje ve smyslu § 1761 NOZ k nemovitosti uvedené v odst. 1.1 této dohody, tedy k bytové jednotce č. ................... umístěné ve .................. nadzemním podlaží budovy č. p. ................. – bytový dům, stojící na pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. ..................... – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti ......................,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti .................. na pozemku parc. č. ................. – zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území ..................., obec ..........................., zapsané u Katastrálního úřadu pro ............................, katastrální pracoviště ...................... na LV č. ........................ (bytová jednotka) a LV č. ..................... (budova a pozemek), zákaz zcizení a zatížení, a to jakožto právo věcné.

2.2 Vlastník po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu oprávněného žádným způsobem převést vlastnické právo k nemovitosti, ať již úplatně, či bezúplatně.

2.3 Vlastník po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu oprávněného žádným způsobem zatížit nemovitost žádným věcným právem uvedeným v NOZ.

Nahrávám...
Nahrávám...