dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o změně smlouvy dle § 1902 NOZ

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.3.1
Vzor – Dohoda o změně smlouvy dle § 1902 NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

č. úč. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "úvěrující“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "úvěrovaný“)

(úvěrující a úvěrovaný dále také společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

dohodu o změně úvěrové smlouvy
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2019 smlouvu o úvěru, na základě které úvěrující poskytl úvěrovanému úvěr ve výši 200 000 Kč a úvěrovaný se zavázal jej úvěrujícímu vrátit spolu s úrokem ve výši 6 % p. a. do 31. 12. 2019.

II.
Dohoda o změně úvěrové smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně úvěrové smlouvy tak, že se prodlužuje splatnost úvěru spolu se sjednanými úroky do 30. 6. 2020.

2.2 Ostatní ujednání úvěrové smlouvy se touto dohodou nemění.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1

Nahrávám...
Nahrávám...