dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.1
Vzor – Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

Mgr. Pavla Krejčí

ABCD, a. s.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Na Dolinách 12, Praha, PSČ 147 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123

jejímž jménem jedná Ing. Jan Petrů, předseda představenstva

(dále jako "ABCD")

a

GFC, a. s.

IČO: 222 44 666

se sídlem: Doudova 19, Praha, PSČ 111 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 656

jejímž jménem jedná Ladislav Jakl, předseda představenstva

(dále jako "GFC")

(ABCD a GFC též společně jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

dohodu o započtení vzájemných pohledávek

(dále jen "dohoda")

I.
Předmět dohody

1.1 Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení vzájemných pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených.

II.
Specifikace dluhu společnosti ABCD

2.1 Společnost ABCD má ke dni uzavření této dohody vůči společnosti GFC jako věřiteli dluh v celkové výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen “Dluh I“).

2.2 Dluh I vznikl z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 15. 8. 2019 (dále jen “Smlouva o zápůjčce“), jíž společnost GFC společnosti ABCD poskytla zápůjčku ve výši 5 000 000 Kč, kterou se společnost ABCD zavázala vrátit společnosti GFC spolu se smluvním úrokem ve výši 5 % p. a. nejpozději do 31. 12. 2019 (dále jen "zápůjčka").

2.3 Společnost ABCD k dnešnímu dni vrátila společnosti GFC příslušenství zápůjčky, a to v plné výši, a z jistiny zápůjčky pak byly uhrazeny 4 000 000 Kč.

2.4 Společnost ABCD tímto uznává co do důvodu a výše Dluh I.

III.
Specifikace dluhu GFC

3.1 Společnost GFC má ke dni uzavření této dohody dluh vůči společnosti ABCD ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) (dále jen “Dluh II“).

3.2 Dluh II vznikl na základě Dohody o převzetí dluhu ze dne 7. 4. 2019 (dále jen “Dohoda o převzetí“) a představuje sjednanou úplatu za převzetí dluhu vůči společnosti HAVANA, s. r. o., IČO 998 22 111, se sídlem Formanova 12, 500 12 Hradec Králové, který převzala společnost ABCD a stala se tak dlužníkem místo společnosti GFC. Uvedený dluh se stal splatným dne 7. 4. 2019.

3.3 Společnost GFC tímto uznává co do důvodu a výše Dluh II.

IV.
Dohoda o započtení

4.1 Smluvní strany se dohodly, že Dluh I a Dluh II se vzájemně započítávají.

4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem této dohody potvrzují, že provedením zápočtu zanikl Dluh I v plné výši a mezi smluvními stranami jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce.

4.3 Provedeným započtením tak došlo k úplnému zániku Dluhu I a k částečnému zániku Dluhu

Nahrávám...
Nahrávám...