dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o vzájemném započtení pohledávek

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.4
Vzor – Dohoda o vzájemném započtení pohledávek

Mgr. Markéta Káninská

Architektonický ateliér OVIN, spol. s r. o.,

IČO: 042 12 368,

se sídlem 169 00 Praha 6 – Střešovice, Patočkova 673/12,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 25789, zastoupená Ing. arch. Robertem Ostrým, jednatelem,

(dále jen jako "Společnost" na straně jedné)

a

Ing. arch. Luděk Vavruška,

nar. 23. 6. 1974,

bydliště Zubatého 289/3, Praha 5, Smíchov,

(dále jen jako "Společník" na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

dohodu o započtení pohledávek.
I.

1.1 Účastníci shodně konstatují, že dne 15. května 2015 byla mezi Společníkem coby zapůjčitelem a Společností coby vydlužitelem uzavřena smlouva o zápůjčce, na jejímž základě Společník poskytl Společnosti zápůjčku ve výši 275 000 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Zápůjčka byla sjednána jako bezúročná. Společnost se zavázala zápůjčku vrátit Společníkovi nejpozději do 31. prosince 2017 (dále jen "Smlouva o zápůjčce"). Společnost vrátila Společníkovi dne 23. 11. 2016 částku ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých), a to v hotovosti k rukám Společníka. K dnešnímu dni tak Společník eviduje za Společností nesplatnou pohledávku ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka Společníka").

1.2 Dne 27. října 2017 byla mezi Společností a Společníkem uzavřena smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku, na jejímž základě se Společník zavázal poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo

Nahrávám...
Nahrávám...