dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkách

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.1
Vzor – Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkách

JUDr. Petra Kejvalová

David Dvorský

nar. 20. 1. 1972

trvale bytem:.................

(dále jen "věřitel" na straně jedné)

a

Josef Kos

nar. 3. 3. 1961

trvale bytem: ...................

(dále jen "dlužník" na straně druhé)

(dohromady též jen jako "smluvní strany")

tímto uzavírají

dohodu o uznání dluhu a dohodu o splátkách

dle znění zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

I.
Úvodní prohlášení

1.1 Věřitel a dlužník uzavřeli dne .... Smlouvu o zápůjčce, na základě které věřitel jakožto zapůjčitel poskytl dlužníku jakožto vydlužiteli finanční prostředky v celkové výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Zápůjčka byla sjednána jako bezúročná. Dlužník byl povinen zapůjčené finanční prostředky věřiteli vrátit nejpozději do 1. 6. 2019.

1.2 Dlužník však věřiteli dosud neuhradil ničeho, ačkoliv byl věřitelem k úhradě dlužné částky vyzván, a to zejména přípisem ze dne ........ Ke dni sepisu této Dohody tak dlužník věřiteli dluží částku ve výši 30 000 Kč.

1.3 Vzhledem k tomu, že se dlužník nachází v obtížné sociální situaci, dohodli se věřitel a dlužník na úhradě dluhu prostřednictvím splátkového kalendáře, jak uvedeno níže.

II.
Uznání dluhu

2.1 Dlužník tímto prohlašuje v souladu s ustanovením § 2053 NOZ, že výslovně uznává co do důvodu, jímž je dluh na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne ....... i jeho výše, tedy 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), svůj dluh vůči věřiteli a zavazuje se mu tento dluh splatit.

III.
Dohoda o splátkách

3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že výše uvedený dluh v celkové výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bude dlužník splácet až do úplného zaplacení na bankovní účet věřitele č. účtu ...................../.....

Nahrávám...
Nahrávám...