dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o narovnání

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.2.1
Vzor – Dohoda o narovnání

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 23456

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "Alfa" na straně jedné)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "Beta" na straně druhé)

(Alfa a Beta dále společně také jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

dohodu o narovnání
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o dílo, na základě které společnost Alfa zhotovila pro společnost Beta dílo a předala jej na základě předávacího protokolu společnosti Beta dne 15. 8. 2019 (dále jako "Smlouva o dílo").

1.2 Mezi smluvními stranami je sporná případná existence, výše, splatnost a vymahatelnost pohledávky společnosti Beta za společností Alfa z titulu prodlení s dokončením díla a s tím souvisejícího nároku společnosti Beta na smluvní pokutu ve smyslu čl. V Smlouvy o dílo (dále jako "sporná pohledávka").

1.3 Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran vztahujících se ke sporné pohledávce a její existenci.

II.
Narovnání

2.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že dnem účinnosti této dohody se veškerá jejich práva a povinnosti vztahující se ke sporné pohledávce či jejímu příslušenství nahrazují právy a povinnostmi uvedenými v čl. 2.1 této dohody. Dnem účinnosti této dohody tak zanikají případná práva společnosti Beta vztahující se ke sporné pohledávce či jejímu příslušenství a případná povinnost společnosti Alfa související se spornou pohledávkou či jejím příslušenstvím a nahrazují se právy a povinnostmi novými, založenými touto dohodou.

2.2 Na základě této dohody se společnost Alfa zavazuje zaplatit společnosti Beta v rámci narovnání částku ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Beta č. 1235245/0100 vedený u Komerční banky, a. s., a to do deseti (10) dnů ode dne uzavření této dohody.

2.3 Společnost Beta se zavazuje zdržet se po dni účinnosti této dohody veškerých

Nahrávám...
Nahrávám...