dnes je 17.7.2024

Input:

Uznání dluhu

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2.1 Uznání dluhu

Mgr. Pavla Krejčí

Uznání dluhu

Uznání dluhu bývalo dle právní úpravy platné do 31. 12. 2015 řazeno mezi zajišťovací instituty. Nyní jej nalezneme mezi instituty sloužící k utvrzení dluhu. Jeho funkcí totiž není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších ve vlastním slova smyslu zajišťovacích institutů, ale posílit postavení věřitele jiným způsobem. 1 Právní úpravu tohoto institutu nalezneme především v § 2053 a 2054 NOZ.

Uznání dluhu je jednostranným právním jednáním dlužníka. Uznáním nevzniká nová pohledávka – nedochází tedy ani k novaci pohledávky původní.

Pozor!
Uznání dluhu je deklaratorní prohlášení dlužníka, jehož význam pro věřitele je třeba spatřovat ve dvou rovinách:

1. Zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání.

2. Od uznání dluhu začíná běžet nová promlčecí lhůta.

Domněnka existence dluhu

Ad 1. Zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání – věřiteli totiž uznání dluhu velmi usnadňuje procesní situaci v případě, že je nucen pohledávku po dlužníkovi následně vymáhat soudně. Pokud věřitel disponuje s právně platným uznáním dluhu, nemusí již v rámci soudního řízení prokazovat vznik dluhu ani jeho výši v okamžiku uznání. Soud musí vzít tyto skutečnosti za prokázané.

Vyvratitelnost právní domněnky

Pozor!
Zde je ovšem třeba upozornit, že uznání dluhu zakládá právní domněnku vyvratitelnou. Dlužník by tedy mohl v rámci soudního řízení prokázat, že mu dluh nevznikl nebo již zanikl. Důkazní břemeno neexistence dluhu však leží pouze na dlužníkovi. Unesení důkazního břemene dlužníkem by však nemohlo spočívat v pouhém popření skutečností, jež by byly uvedeny v uznání dluhu, ale v předložení takových důkazů a tvrzení, které by byly dostatečné pro zpochybnění domněnky o existenci a výši dluhu.

Běh promlčecí lhůty

Ad 2. Od uznání začíná běžet nová promlčecí lhůta, a to v délce 10 let (§ 639 NOZ). Dochází tedy k takzvanému přerušení promlčecí lhůty a od okamžiku, kdy dlužník dluh uzná, začne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Pokud by byla v uznání uvedena lhůta k plnění, poběží promlčecí lhůta až od okamžiku uplynutí této lhůty.

Nově je třeba počítat s tím, že byl-li dluh uznán, neplatí desetiletá promlčecí

Nahrávám...
Nahrávám...