dnes je 17.7.2024

Input:

Úpadek a některé instituty spojené s insolvenčním řízením

25.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Úpadek a některé instituty spojené s insolvenčním řízením

JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, LL.M.

Podmínky úpadku

Akciová společnost se dostane do úpadku, když jsou splněny tři kumulativní podmínky.

Mnohost věřitelů

Tak předně musí mít dlužník více věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po dobu delší než třicet dnů po lhůtě splatnosti a není je schopen plnit (hovoříme o tzv. platební neschopnosti).

Zákon uvádí, že pokud dojde k tomu, že dlužník zastavil své platby týkající se podstatných částí svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení pohledávek vůči němu exekucí, případně pokud nesplnil povinnost předložit seznam svého majetku včetně svých pohledávek a závazků s uvedením jednotlivých dlužníků a věřitelů, seznam zaměstnanců a listiny, kterými úpadek doloží v případě, že podává návrh sám, což mu soud mohl uložit, tak je možné za splnění výše uvedených kumulativních podmínek zahájit řízení. Všechny tyto skutečnosti může ale dlužník vyvrátit.

Předlužení

Akciová společnost se může dostat do úpadku také v případě, že je tzv. předlužena. O předlužení jde tehdy, má-li více věřitelů (nepostačuje jen více pohledávek u jednoho věřitele) a souhrn jejích splatných závazků převyšuje hodnotu jejího majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku/závodu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku/závodu vůbec pokračovat.

O hrozící úpadek akciové společnosti jde v případě, že lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebude schopna řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

O úpadek ale nejde, pokud společnost sice může hradit svoje pohledávky (má tedy dostatek prostředků), ale z různých důvodů tak činit nechce (např. chce započíst vzájemné pohledávky nebo nechce platit až do odstranění vad zboží nebo díla).

Odvrácení úpadku

Dlužník má možnost úpadek odvrátit, pokud prokáže, že jednal v dobré víře a jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, a zároveň se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že platební neschopnost do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků nakonec odvrátí.

Insolvenční správce

Insolvenční správce je osoba, která se účastní insolvenčního řízení. Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy jak zákonem, tak i rozhodnutím insolvenčního soudu. Jeho hlavním úkolem je činit právní úkony, jimiž zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá. Dále činí úkony v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (tzn., že jedná za představenstvo/statutárního ředitele nebo za likvidátora). Insolvenční správce se dále stará o udržení provozu podniku/závodu, pokud je součástí majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenčním správcem nemůže být např. osoba, která je obchodním zástupcem akciové společnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení (podle § 2483 a násl. NOZ) bez ohledu na to, zda se jedná o zastoupení výhradní nebo nevýhradní. Insolvenčním správcem může být jen osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce podle zákona č. 312/2006 Sb., zákon o insolvenčních správcích, tedy osoby, která získala povolení působit jako insolvenční správce od Ministerstva spravedlnosti ČR.

Zástupce

Nemůže-li insolvenční správce ze závažných důvodů po přechodnou dobu vykonávat svou činnost, může insolvenční soud ustanovit jeho zástupce.

Vyloučení a odvolání správce z insolvenčního řízení

Pozor!
Vyloučit insolvenčního správce z řízení lze v případě, že by mohl být podjatý, což je povinen neprodleně oznámit soudu. Insolvenčního správce lze odvolat z popudu věřitelů, a to na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, a následně jmenovat správce nového, pokud tak rozhodla alespoň polovina věřitelů (počítaná podle výše pohledávek).

Pokud insolvenční správce nesouhlasí se svým jmenováním insolvenčním správcem úpadce, je oprávněn odvolat se proti takovému rozhodnutí, ale pouze z důvodu podjatosti nebo pokud nesplňuje podmínky pro ustanovení správcem.

Oddělený insolvenční správce

Pro určité úkony v řízení je insolvenční soud oprávněn ustanovit tzv. odděleného insolvenčního správce, a to z těchto důvodů:

a) je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů,

b) je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů,

c) není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.

Zvláštní insolvenční správce

Pokud vyžaduje insolvenční řízení zvláštní odborné specializace pro insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit tzv. zvláštního insolvenčního správce a upravit jeho vztah k insolvenčnímu správci.

Předběžný insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce bývá soudem ustanovován, má-li soud podezření, že dlužník je v úpadku. Předběžný správce je ustanovován ještě před rozhodnutím o úpadku. Povinností předběžného správce je zejména zjištění a zajištění dlužníkova majetku a přezkoumání dlužníkova účetnictví. Předběžný správce je také oprávněn požádat příslušný daňový orgán o provedení daňové kontroly u dlužníka. Jeho úkolem je zamezit, aby vedení společnosti manipulovalo s účetnictvím, musí zabránit odlivu majetku a snažit se chránit věřitele a zaměstnance dlužníka.

Práva a povinnosti insolvenčního správce

Insolvenční soud vyžaduje po správci splnění zejména těchto základních povinností:

  • vypracovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodářské situaci dlužníka,

  • sestavit a vést seznam přihlášených pohledávek a podrobit je přezkumu, a to zejména podle přiložených

Nahrávám...
Nahrávám...