dnes je 20.5.2024

Input:

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5
Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 IZ řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů dochází ze zákona – nebo na základě příslušného rozhodnutí insolvenčního soudu – k ukončení účasti přihlášeného věřitele v insolvenční řízení.

1) Akceptace zpětvzetí přihlášky pohledávky

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na přihlášeného věřitele, může vzít přihlášku pohledávky kdykoli (a z jakéhokoli důvodu, nebo bez uvedení důvodu) zpět.

Insolvenční soud toto zpětvzetí svým rozhodnutím vezme na vědomí. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v insolvenčním řízení končí. Ukončení účasti v řízení samozřejmě přichází v úvahu jen za předpokladu, že věřitel nemá v insolvenčním řízení řádně a včas přihlášeny jiné pohledávky – jsou-li předmětem řízení nadále jiné věřitelovy pohledávky, jeho účast na podkladu těchto pohledávek nadále trvá.

Jestliže však – jak je upraveno v § 184 odst. 2 a 3 IZ - věřitel vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá ze zajišťujících osob uvedených v § 183 odst. 1 IZ (viz výklad v části Přihláška pohledávky, způsob a forma podání, náležitosti pod heslem "Přihlášení nároků plnivších spoludlužníků, ručitelů a zástavních dlužníků"), je podle § 184 odst. 2 a 3 IZ povinen tuto skutečnost uvést ve zpětvzetí. Insolvenční soud pak vyrozumí o zpětvzetí osobu, která zajištěnému věřiteli za dlužníka plnila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele. Jestliže tato osoba návrh na vstup do řízení nepodá (nehodlá se účastnit insolvenčního řízení), rozhodne insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky. Podá-li ve stanovené lhůtě tato osoba návrh na vstup do řízení, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu a ke zpětvzetí přihlášky pohledávky se nepřihlíží. Věřitel, který poruší svoji povinnost uvést ve zpětvzetí pohledávky skutečnost, že byla uhrazena osobou uvedenou v § 183 IZ, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu jí tím vzniklou.

Právo odvolání proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí, má (podle § 184 odst. 1 IZ) pouze věřitel, o jehož účast v řízení se jedná, nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení namísto věřitele dle § 183 odst. 2 IZ.

Pro částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky platí shora uvedené obdobně (§ 187 IZ).

K tématu srovnej výklad v závěru části Přihláška pohledávky, způsob a forma podání, náležitosti o dodatečných změnách výše přihlášené pohledávky.

2) Odmítnutí přihlášky

V případě, že nastala skutečnost, se kterou IZ spojuje následek, že se k přihlášené pohledávce (přihlášce pohledávky) nepřihlíží, tj. pokud

  1. přihláška pohledávky byla podána opožděně (§ 173 odst. 1 IZ) – viz část Lhůta pro uplatnění pohledávky přihláškou a výzva k podání přihlášek,
  2. přihláška pohledávky nebyla ani přes výzvu insolvenčního správce opravena nebo doplněna (§ 188 odst. 2 IZ) – viz část Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek ,
  3. v případě popření nevykonatelné pohledávky nebyla včas podána žaloba na její určení (198 odst. 1 IZ),
  4. po přezkoumání postupem podle IZ byla přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky (§ 178 odst. 1 IZ) viz část Důsledek pouze částečného zjištění pohledávky věřitele ,
  5. jde o pohledávku věřitele, který je cizincem s obvyklým pobytem v cizině nebo zahraniční právnickou osobou a ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem dle § 182a odst. 1 IZ nesloží jím určenou jistotu na náklady insolvenčního řízení nebo jistotu na náhradu škody, které mohou vzniknout účastí věřitele v insolvenčním řízení jiným účastníkům řízení (§ 182a odst. 4 IZ).

insolvenční soud podle § 185 IZvydá rozhodnutí, kterým přihlášku pohledávky odmítne. Ve výrokové části rozhodnutí povinně obsáhne i uvědomění dotčeného věřitele o tom, že právní moci tohoto rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Uvědomění o ukončení účasti v řízení samozřejmě přichází v úvahu jen za předpokladu, že věřitel nemá v insolvenčním řízení řádně a včas přihlášeny jiné pohledávky – jsou-li předmětem řízení nadále jiné věřitelovy pohledávky, jeho účast na podkladu těchto pohledávek nadále trvá. Výrok, jímž insolvenční soud v rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky dle § 185 IZ podle dikce tohoto ustanovení deklaruje skutečnost, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí takového rozhodnutí, má povahu usnesení o vedení řízení, proti němuž podle § 202 odst. 1 písm. a) OSŘodvolání není přípustné. K tomu viz závěry vyslovené k obdobné procesní situaci v usnesení Nejvyššího soudu, sen. zn. 29 NSČR 51/2016 ze dne 29. 2. 2016, ve kterém je také vysvětleno, že rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky podle § 185 IZ, o níž je takto rozhodováno, a tudíž takovéto rozhodnutí vydané "jen" ve vztahu k jedné z více podaných přihlášek se nijak nedotýká účastenství téhož věřitele v insolvenčním řízení, jež vyplývá z jiných (dalších) přihlášek pohledávek.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSCR 18/2009-P5 ze dne 16. 12. 2009 uveřejněné pod č. 64/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Prostřednictvím usnesení o odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ se v insolvenčním řízení deklaruje již dříve nastalá

Nahrávám...
Nahrávám...