dnes je 14.6.2024

Input:

Smlouva o postoupení pohledávky

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3
Smlouva o postoupení pohledávky

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 1879 až 1886 NOZ.

Pohledávka

Pohledávku můžeme charakterizovat jako právo věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například finanční plnění), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Pohledávka může být jak peněžitá, tak i nepeněžitá. Podle úpravy obsažené v NOZ lze pohledávku považovat za věc, a to věc movitou a nehmotnou.

Jakou pohledávku lze postoupit

Smlouvou o postoupení pohledávky lze postoupit pohledávku, kterou lze zcizit. Použití pojmu "zcizit" je dle našeho názoru zavádějící, protože i postoupení je forma zcizení. Obecně ale platí, že postoupit je možné pouze právo ze závazku – není tedy možné postoupit např. vlastnické právo nebo právo na ochranu osobnosti. Některá práva nelze postoupit z důvodu, že za tímto účelem zákon upravuje samostatné instituty (např. u nájmu lze nájemní právo "postoupit" formou uzavření podnájemní smlouvy, nikoliv formou smlouvy o postoupení pohledávky).

Postoupit dále nelze:

  • pohledávku, u které to zakazuje dohoda mezi dlužníkem a věřitelem;

  • pohledávku, která zaniká smrtí (např. půjde o právo na náhradu za vytrpěné bolesti a na náhradu za ztížení společenského uplatnění);

  • pohledávku, jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil;

  • právo na důchod; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Pohledávku splatné dávky (důchodu) nicméně postoupit lze;

  • výměnek; postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.

Předmětem postoupení může být pouze pohledávka existující, a to alespoň podmíněně, případně může jít i o pohledávku, která má teprve v budoucnu vzniknout, může jít o pohledávku splatnou i nesplatnou, peněžitou i nepeněžitou. Předmětem postoupení ale nemůže být pohledávka, která již zanikla (např. proto, že byla splněna nebo byla započtena proti jiné pohledávce).

Postoupit lze i právo na plnění z finanční záruky, a pokud to připouští záruční listina, lze postoupit i právo uplatnit finanční záruku; tímto postoupením se převádí i právo na plnění ze záruky.

Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky je v NOZ řazeno mezi změnu v subjektech závazků, a to změnu na straně věřitele. Na místo původního věřitele, který se označuje jako postupitel (nebo také jako cedent) nastupuje třetí osoba, která se označuje jako postupník (případně také jako cesionář). Na postupníka v důsledku postoupení přechází pohledávka, a to včetně jejího příslušenství a včetně práv spojených s pohledávkou (zejména půjde o zajištění). Příslušenství pohledávky vymezuje § 513 NOZ, podle kterého jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Závazek se z hlediska obsahu nijak nemění, postupník vstupuje do práv původního věřitele a má právo požadovat po dlužníkovi, aby mu pohledávku splnil. Smlouvou o postoupení pohledávky se nepostupuje celý závazek, ale jen pohledávka a některá s ní spojená práva. NOZ již dnes umožňuje postoupit i celou smlouvu (viz § 1895 a násl. NOZ).

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouvu o postoupení pohledávky uzavírá původní věřitel s třetí osobou (postupníkem), která účinností postoupení vstupuje do práv věřitele. Souhlas dlužníka k postoupení není třeba (ledaže by si strany ujednaly, že pohledávku lze postoupit pouze se souhlasem dlužníka). V případě, že je předmětem pohledávky dělitelné plnění, je možné postoupit i jen její část (to platí zejména pro případ, kdy je předmětem pohledávky plnění peněžité). Na postupníka přechází nejen právo, aby mu dlužník plnil, ale i tomu odpovídající povinnost plnění přijmout, vystavit kvitanci apod.

Ustanovení § 1879 a násl. NOZ upravuje pouze dobrovolné (smluvní) postoupení pohledávky. Neupravuje případy, kdy ke změně na straně věřitele dochází ze zákona (např. v důsledku soudního či jiného rozhodnutí nebo v případě dražby pohledávky).

Forma smlouvy

Zatímco za původní právní úpravy (ObčZ) byla pro smlouvu o postoupení pohledávky vyžadována písemná forma, NOZ písemnou formu povinně pro smlouvu o postoupení pohledávky nevyžaduje, nicméně písemnou formu lze samozřejmě vždy z důvodu právní jistoty doporučit. Pokud by jedna ze smluvních stran projevila vůli, že požaduje, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Úplata za postoupení

Postoupení pohledávky může být stranami sjednáno jako úplatné nebo bezúplatné. Rozlišení, zda je pohledávka postupována za úplatu, je významné zejména z hlediska odpovědnosti postupitele vůči postupníkovi. Pokud byla pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi

Nahrávám...
Nahrávám...