dnes je 24.6.2024

Input:

Smlouva o nájmu bytu

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Smlouva o nájmu bytu

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Zde smlouva ke stažení

Vzor
Smlouva o nájmu bytu

(podle občanského zákoníku)

Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako pronajímatel na straně jedné

a

Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako nájemce na straně druhé

uzavírají tuto

Smlouvu o nájmu bytu

podle ustanovení § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I
Předmět nájmu

Předmětem nájmu je pozemek, jehož součástí je dům/bytu v domě na adrese ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec. Dům/byt je velikosti 0+0 a skládá se z 0 pokojů, kuchyňského koutu, koupelny, WC a předsíně. Celková podlahová plocha domu/bytu je 00 m2 (dále jen „dům/byt”).

Rozpis podlahových ploch místností je uveden v Evidenčním listu, jež je přílohou této smlouvy.

K bytu jako jeho příslušenství dále náleží (např. garáž č… garážové stání č. …a sklepní kóje č. …).

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše vymezeného domu/bytu, který je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 0000, vedeném Katastrálním úřadem pro kraj, pro katastrální území obec. Pronajímatel dále prohlašuje, že na předmětu nájmu neváznou žádné právní vady, které by omezovaly jeho užívání nájemcem dle této smlouvy.

Článek II
Přenechání do užívání a předání předmětu nájmu

2.1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci předmět nájmu za účelem trvalého uspokojování bytové potřeby nájemce a příslušníků jeho domácnosti.

2.2. Podpisem této smlouvy pronajímatel zároveň předává předmět nájmu nájemci, včetně výše uvedeného příslušenství a vybavení spolu s …….klíči.

2.3. Nájemce podpisem této smlouvy byt přebírá a potvrzuje, že s jeho stavem byl předem seznámen faktickou obhlídkou, že předmět nájmu je ve stavu způsobilém k užívání a bez závad.

Zároveň strany potvrzují stavy měřidel a médií:

stav elektroměru: ………………………

stav vodoměru: ………………………..

stav tepelných paměťových

měřičů:

2.4. Nájemce i příslušníci jeho domácnosti mají právo užívat byt se vším příslušenstvím a spolu s bytem společné prostory v souladu s touto smlouvou a zákonem.

III. Doba trvání nájmu

Varianty:

1.Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem .......den, měsíc, rok a konče dnem ……

den, měsíc, rok bez nutnosti zvláštní výpovědi. Automatická obnova nájmu dle § 2285 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje a sjednanou dobu nájmu je možno prodloužit pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem.

2. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, a to počínaje dnem …………….

( V tomto případě doporučujeme do článku IV. smlouvy doplnit inflační doložku )

IV. Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu

4.1. Výše nájemného je sjednána dohodou smluvních stran tak, že činí celkem …….Kč (slovy: ……. korun českých) měsíčně. Nájemce se dále zavazuje hradit pronajímateli zálohy na níže vymezené sjednané služby spojené s užíváním bytu a společných prostor v domě (dále jen „služby”), které ke dni podpisu této smlouvy činí ……….,- Kč / měsíc při počtu ……….. osob, které budou žít s nájemcem v bytě. Sjednanými službami se pro účely této smlouvy rozumí .... (např. dodávka vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, provoz a čištění komínů, provoz výtahu). V případě zvýšení záloh na služby spojené s užíváním bytu ze strany správce nebo dodavatelů těchto služeb je nájemce povinen hradit zálohy na služby ve zvýšené výši, a to ode dne, k němuž došlo ke zvýšení záloh na služby. O takovém zvýšení informuje pronajímatel nájemce bez zbytečného odkladu, co se o něm dozví, nicméně tím není dotčena povinnost nájemce platit vyšší částku, a to i zpětně k datu, kdy došlo ke zvýšení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Toto ujednání platí obdobně pro případ, kdy u nájemce dojde ke zvýšení počtu osob, které s nájemcem v bytě bydlí. Změnu v počtu osob je nájemce povinen oznámit pronajímateli ve lhůtách uvedených v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy.

4.2. Nájemné a zálohy na služby dle předchozího odstavce jsou splatné vždy ke každému 15 dni kalendářního měsíce na měsíc dopředu, a to na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem …………. nebo na jiný účet, který pronajímatel oznámí písemně nájemci nejméně deset dní před dnem splatnosti nájemného. Za den úhrady se považuje den připsání předmětné částky na účet pronajímatele.

4. 3. Skutečnou výši nákladů a záloh na služby, vyúčtuje pronajímatel nájemci vždy za kalendářní rok a tato vyúčtování doručí nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení vyúčtovacího období. Finanční vyrovnání služeb provede pronajímatel a nájemce do měsíce (nejdéle do 4 měsíců) ode dne doručení vyúčtování nájemci.

Při výplatě přeplatku z úhrad za plnění spojená s nájmem bytu má pronajímatel právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci.

4.4. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování může nájemce pronajímateli předložit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel vyřídí námitku do 30 dnů od jejího doručení.

V. Jistota

5.1. Nájemce se zavazuje složit pronajímateli částku ve výši ………,- Kč jako jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých povinností a závazků v souvislosti s nájmem (např. na krytí škod, které by eventuelně způsobil nájemce nebo osoby, jimž nájemce umožnil vstup do předmětu nájmu či ve společných prostorách domu, na úhradu úroků z prodlení atd.). Jistotu nájemce předává pronajímateli v hotovosti při podpisu této smlouvy (viz čl. 5. 4. smlouvy). (Maximálně 3x měsíční nájemné).

5.2. V případě, že nájemce bude v prodlení s placením nájemného, úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo jiných svých povinností či závazků v souvislosti s nájmem, je pronajímatel oprávněn tyto prostředky (jistotu) použít k úhradě pohledávek za nájemcem, zejména k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem a započíst je tak jednostranně proti nájemcově pohledávce na jejich vrácení po skončení nájmu.

5.3. V případě, že pronajímatel použije dle předchozího odstavce prostředky z jistoty, oznámí to písemně nájemci a nájemce je pak povinen do jednoho měsíce peněžní prostředky doplnit do původní výše.

5.4. Pronajímatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že jistotu ve výši …………,- Kč specifikovanou v čl. 5. 1. této smlouvy od nájemce v hotovosti přijal.

5.5. Nevyčerpané peněžní prostředky (z jistoty) budou nájemci vyplaceny na bankovní účet nájemce uvedený v záhlaví této smlouvy nebo který nájemce v dostatečném předstihu sdělí pronajímateli, do 1 měsíce po vyklizení bytu a jeho odevzdání pronajímateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

6.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vzhledem k velikosti bytu a obvyklým pohodlným a hygienicky vyhovujícím podmínkám, je byt vhodný pro ......... osob, včetně osoby nájemce. Pronajímatel si vyhrazuje právo souhlasu s přijetím nového člena nájemcovy domácnosti. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele může nájemce přijmout jako nového člena domácnosti pouze osobu nájemci blízkou. Seznam osob, které tvoří domácnost je uveden v Evidenčním listu. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli zvýšení či snížení počtu osob v domácnosti, a to bez zbytečného odkladu. Pokud nájemce pronajímateli tuto změnu neohlásí do dvou měsíců, co změna nastala, jedná se o závažné porušení povinnosti nájemcem.

.

6.3. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu řádným způsobem obvyklým při výkonu práva vyplývajícího z nájmu bytu. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené jím nebo osobami, které s ním předmět nájmu užívají, nebo osobami, jimž umožní do předmětu nájmu přístup, a je povinen bez odkladu odstranit jakékoliv vzniklé závady a poškození. Nájemce a osoby, které s ním předmět nájmu užívají, nebudou v bytě a společných prostorách domu, vyjma balkonu nebo teras, kouřit.

6.4. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu v čistotě, v dobrém a uživatelném stavu. Je rovněž povinen dbát na to, aby veškeré jím užívané instalace a zařízení včetně zapojených spotřebičů, byly v naprostém pořádku a v provozuschopném stavu dle platných předpisů, včetně povinnosti zajistit jejich pravidelné revize. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli nebo je k nim přístup pouze přes předmět nájmu.

6.5. Při poruchách a poškozeních na zásobovacích vedeních a instalacích je nájemce povinen zajistit přerušení příslušného přívodu a o poruše neprodleně vyrozumět pronajímatele. Nájemce je povinen rovněž informovat pronajímatele o potřebě jakékoliv opravy i té, která spadá pod případ uvedený v čl. 6.6 níže, jinak odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla pronajímateli. K provedení opravy, kterou zajišťuje pronajímatel, poskytne nájemce veškerou nezbytnou součinnost. Jestliže nájemce nebude v době hrozící závažné škody v bytě k zastižení, opravňuje tímto pronajímatele, aby spolu s ......... (jméno a příjmení, telefonní číslo)........ zajistil možnost vstupu do bytu a podnikl v něm kroky nezbytné k odvrácení hrozící škody.

6.6. Pokud nestanoví zvláštní předpis jinak, je nájemce povinen neprodleně provést a vlastním nákladem hradit drobné opravy a běžnou údržbu v bytě spojenou

Nahrávám...
Nahrávám...