dnes je 20.5.2024

Input:

Skupiny věřitelů

30.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.1
Skupiny věřitelů

JUDr. Sylva Rychtalíková

Účel rozdělení věřitelů do skupin

Zvláštností řízení o reorganizaci je rozdělení věřitelů, kteří se účastní reorganizace, do skupin. Účelem rozdělení věřitelů do skupin je:

  1. určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek, a
  2. vytvoření možnosti, aby věřitelé o přijetí reorganizačního plánu hlasovali ve skupinách, nikoli tedy jako celek.

Zásady rozdělení věřitelů do skupin

Základním principem, který musí být respektován při zařazení věřitele do určité skupiny, je hledisko, aby v příslušné skupině byli zařazeni věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Z tohoto principu a contrario vyplývá, že je například nepřípustné, aby do jedné skupiny byli zařazeni nezajištění a zajištění věřitelé, anebo věřitelé pohledávek vzniklých z obchodního styku a věřitelé veřejnoprávních pohledávek.

Podle § 337 odst. 2 písm. a) IZ tvoří samostatnou skupinu, která vždy hlasuje samostatně:

  1. každý zajištěný věřitel; důvodem je skutečnost, že každý zajištěný věřitel má speciální právní postavení, které je odvislé od druhu a rozsahu zajištění jeho pohledávky (např. charakteru zástavy),
  2. společníci a členové dlužníka, pokud mají právo hlasovat o reorganizačním plánu, tudíž pokud není dlužník předlužen,
  3. věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, tj. ohledně jejichž pohledávek platí jedna z fikcí stanovených v § 337 odst. 3 nebo 4 IZ (podrobněji viz část 8/6.6).

Nedotčené pohledávky

Za pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem se podle § 337 odst. 3 a 4 IZpovažuje pohledávka:

−jejíž výši, splatnost ani další její vlastnosti a práva s ní spojená reorganizační plán nemění,

−kterou věřitel písemně uznal, že není reorganizačním plánem dotčena,

−pohledávka, u které v důsledku prodlení dlužníka došlo ke ztrátě sjednané výhody splátek, pokud reorganizační plán stanoví splatnost jistiny včetně úroků stejně jako před prodlením dlužníka,

−pokud reorganizační plán nemění žádná další práva spojená s pohledávkou, s výjimkou práv věřitele spojených s účinky zahájení insolvenčního řízení nebo s již nastalým prodlením dlužníka,

−pokud reorganizační plán stanoví, že všechny splátky jistiny a úroku, které měl dlužník zaplatit před svým prodlením do dne účinnosti reorganizačního plánu, budou uhrazeny neprodleně po účinnosti reorganizačního plánu.

Věřitel s více pohledávkami

Má-li věřitel více pohledávek, které jsou reorganizačním plánem zařazeny do různých skupin, hlasuje podle § 347 odst. 3 IZ zvlášť v každé skupině, do níž je takto zařazen, a to prostřednictvím příslušné pohledávky.

Rozhodnutí o zařazení věřitele do jiné skupiny

Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin je obligatorní náležitostí reorganizačního plánu, a to včetně uvedení kritérií, podle nichž k rozdělení věřitelů došlo. Odůvodněnost a vhodnost těchto kritérií vedoucích k rozdělení věřitelů do skupin posoudí insolvenční soud podle § 337 odst. 5 IZ při schvalování reorganizačního plánu. Insolvenční soud může vyhovět návrhu dotčeného věřitele nebo předkladatele reorganizačního plánu a rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny, a to ještě před schválením reorganizačního plánu; proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky (§ 337 odst. 6 IZ).

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2451/2014 ze dne 27. 10. 2015, uveřejněný pod č. 12/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s právní větou:

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nelze měnit jeho obsah ani důsledky plynoucí ze zařazení věřitelů do jednotlivých skupin.

K tomu citujeme z odůvodnění:

"Věřitelé jsou v reorganizaci rozdělení do skupin, přičemž toto rozdělení má význam jak pro hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu (věřitelé hlasují ‚ve skupinách‚) [§ 344 odst. 1 věta druhá IZ], tak i pro určení rozsahu uspokojení pohledávek (§ 337 odst. 1 IZ). Rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách, určení způsobu reorganizace a údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace, patří mezi základní náležitosti reorganizačního plánu [§ 340 odst. 1 písm. a), b) a g) IZ]. Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin podléhá přezkumu insolvenčního soudu jak z úřední povinnosti, tak i k námitce dotčeného věřitele (§ 337 odst. 5 a 6 IZ). Nesouhlasí-li věřitel s reorganizačním plánem, který byl přijat, přestože věřitel hlasoval pro jeho odmítnutí, má možnost napadnout rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu odvoláním (§ 350 odst. 1 IZ). Přitom je zapotřebí zdůraznit, že předpokladem schválení reorganizačního plánu je i to, že pohledávky za majetkovou

Nahrávám...
Nahrávám...