dnes je 17.7.2024

Input:

Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.6
Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka .............................. (řádné označení dlužníka) vedeného u .............................. (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. .............................., ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o povolení reorganizace usnesením čj. ................. ze dne ................. (jestliže o úpadku a o povolení reorganizace bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne ................. a kterého jste se nezúčastnil, byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne ... evidovanou pod .............. (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

  • - výše přihlášené pohledávky: ..............
  • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: ..............................
  • - uplatněné pořadí - právo na uspokojení ze zajištění: .............................. (jeho specifikace, bylo-li uplatněno; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem)

Popřeno bylo uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky, a to (výběr podle situace):

  • insolvenčním správcem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše nebo )

z důvodu .............................. (uvést důvody popření a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

  • dlužníkem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše nebo )

z důvodu .............................. (uvést důvody popření pohledávky a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

Poučení:

Dlužníkovo popření pohledávky má od nastolení účinků povolení reorganizace (od zveřejnění takového rozhodnutí v insolvenčním rejstříku), po dobu trvání reorganizace, tytéž

Nahrávám...
Nahrávám...