dnes je 18.5.2024

Input:

Působnost věřitelského výboru

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.3
Působnost věřitelského výboru

Mgr. Tomáš Braun

Ustanovení § 58 odst. 1 IZ v obecné rovině definuje funkci (roli) věřitelského výboru tak, že věřitelský výbor je při své činnosti v průběhu insolvenčního řízení povinen:

a) chránit společný zájem věřitelů (srov. obdobnou povinnost insolvenčního správce v § 36 odst. 1 IZ a výklad pojmu společný zájem věřitelů viz 2.1.2),

b) přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení.

Zároveň je akcentována nezbytnost spolupráce (součinnosti) mezi věřitelským výborem a insolvenčním správcem. Poskytnutí součinnosti věřitelskému výboru je přitom jedním z požadavků kladených na insolvenčního správce v § 36 odst. 2 IZ (viz část 3.3.7).

Práva a povinnosti věřitelského výboru

Působnost věřitelského orgánu (jako "výkonného" orgánu insolvenčních věřitelů) je široká a různorodá.

Stěžejní kompetence věřitelského výboru vymezuje ust. § 58 odst. 2 IZ následovně:

Věřitelský výbor je oprávněn - a současně povinen - zejména:

a) dohlížet na činnost insolvenčního správce, tj. zda při výkonu své funkce postupuje řádně (v souladu s ust. § 36 odst. 1 IZ a dalšímu ustanoveními tohoto zákona) - viz část 3.3.7; tento dohled je precizován jednak níže ad c) a d), a jednak např. při zadávání činností, k nimž je insolvenční správce povinen na účet podstaty podle § 39 odst. 2 IZ nebo při využití služeb právních, ekonomických a jiných odborníků podle § 39 odst. 3 IZ (viz odkazovaná část), či při uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů podle § 271 odst. 2 IZ;

b) poskytovat insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti,

c) udělovat insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování (srov. § 41 odst. 1 IZ a část 3.3.5);

d) průběžně schvalovat výši a správnost hotových výdajů insolvenčního správce (§ 38 odst. 1 IZ) a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty [§ 168 odst. 2 písm. b) IZ].

Mimo to je věřitelský výbor oprávněn, nikoli povinen:

a) nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů);

b) rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky auditorem (např. v případech uvedených v § 20 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví);

c) nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako insolvenční správce (např. do písemností opatřených v rámci součinnosti podle § 43, 44 a 210 IZ).

Současně věřitelský výbor:

a) je povinen plnit úkoly

- stanovené IZ [např. rozhodnout o způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle § 286 odst. 2 IZ nebo se vyjádřit k návrhu insolvenčního správce na ukončení provozu dlužníkova podniku podle § 261 odst. 2 písm. b) IZ],

- uložené mu insolvenčním soudem (např. vyjádřit se k návrhům insolvenčního správce na prodej mimo dražbu podle § 289 IZ nebo k povolení částečného rozvrhu podle § 301 odst. 2 IZ),

b) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu insolvenčního řízení (např. návrh na svolání schůze věřitelů podle § 47 odst. 1 IZ), včetně návrhů na uložení procesních sankcí (např. návrhů na odvolání nebo zproštění funkce insolvenčního správce podle § 31 a 32 IZ).

Schůze věřitelského výboru

K výkonu svojí působnosti - přijetí rozhodnutí k té které záležitosti – se věřitelský výbor schází z vlastní iniciativy, nebo jeho schůzi svolá insolvenční soud anebo insolvenční správce.

Rozhodování věřitelského výboru

Podle § 58 odst. 3 IZ věřitelský výbor vykonává svou činnost jako sbor, tzn., že o každé záležitosti (v rozsahu své působnosti) musí věřitelský výbor rozhodnout jako celek.

Rozhoduje většinou hlasů svých členů, kdy každý z členů má jeden hlas (výše jejich přihlášených pohledávek není významná). Nepřítomné členy zastupují (hlasují za ně) zvolení náhradníci (část Volba a odvolání věřitelského výboru); má-li člen více náhradníků, zastupují jej náhradníci podle pořadí určeného schůzí věřitelů při jejich volbě.

Věřitelský výbor se může usnášet, je-li přítomná

Nahrávám...
Nahrávám...