dnes je 18.7.2024

Input:

Prozatímní věřitelský výbor

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.6
Prozatímní věřitelský výbor

Mgr. Tomáš Braun

Podmínky pro jmenování prozatímního věřitelského výboru

Podle § 61 odst. 1 IZ do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud

- i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku,

- i bez návrhu

jmenovat prozatímní věřitelský výbor.

Učiní tak neprodleně, navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce.

Tato právní úprava umožnuje, aby v zájmu věřitelů - v opodstatněných a výjimečných případech – byl instalován dočasný věřitelský orgán s reálnými oprávněními, a to ve fázi insolvenčního řízení, v níž ještě nedošlo - nebo nemohlo dojít - k ustanovení (řádného) věřitelského výboru. Daná úprava nahrazuje poněkud nepraktické ustanovení § 46 odst. 2 IZ věty poslední IZ o působnosti schůze věřitelů v tomto období. Bude na insolvenčním soudu, aby se zřetelem ke konkrétním okolnostem posuzované věci zvážil, zda je instalace prozatímního věřitelského výboru žádoucí (vzhledem k okolnostem věci potřebná), či nikoli. Pokud jde o tu část ustanovení § 61 odst. 1 IZ, podle kterého insolvenční soud na návrh dlužníka, přihlášeného věřitele nebo předběžného správce ustanoví prozatímní věřitelský výbor neprodleně, nelze ji chápat tak, že v případě uvedeného návrhu je insolvenční soud bez dalšího povinen jmenovat prozatímní věřitelský výbor. K takovému opatření insolvenční soud přikročí - pouze pokud dospěje k závěru, že v konkrétní věci jsou dány zásadní důvody pro ustanovení prozatímního věřitelského výboru, a to i v případě uvedeného návrhu, kdy o něm ovšem rozhodne neprodleně.

Složení prozatímního věřitelského výboru

Také pro členství v prozatímním věřitelském výboru platí podmínky stanovené v § 59 IZ stran způsobilosti být členem věřitelského výboru, a to především požadavek, že jeho členem může být jen přihlášený věřitel (§ 59 odst. 1 IZ), a že členem (náhradníkem) nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (§ 59 odst. 2 IZ). Je-li to možné, insolvenční soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor tak, aby v něm byli zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé (§ 62 odst. 1 IZ).

Opravný prostředek

Proti rozhodnutí o jmenování členů (náhradníků) prozatímního věřitelského výboru podle § 61 odst. 3 IZnení přípustné odvolání.

Rozhodnutí schůze věřitelů o ne/ponechání prozatímního věřitelského výboru

Podle § 62 odst. 2 IZprvní schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského výboru musí vždy rozhodnout, zda jej ponechá ve funkci, či nikoli. Toto rozhodnutí je tedy obligatorním předmětem jednání následné schůze věřitelů.

Tato schůze věřitelů zásadně může prozatímní věřitelský výbor

  1. ponechat ve funkci (ve složení, v jakém byl jmenován insolvenčním soudem), nebo
  2. odvolat a zvolit jiný věřitelský výbor, nebo
  3. doplnit o dalšího člena či náhradníka,

anebo může

d) odvolat některého z jeho členů nebo náhradníků, místo něj zvolit jiného a současně jej doplnit o dalšího člena nebo náhradníka.

Při postupu ad b) až d) je opět nutno respektovat povinné složení věřitelského výboru a způsob volby jeho členů a náhradníků podle § 57 odst. 1 a 2 IZ (viz část Volba a odvolání věřitelského výboru). Usnesení schůze věřitelů je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina přítomných nebo řádně zastoupených zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a většina přítomných nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek.

Ukončení činnosti prozatímního věřitelského výboru

Podle § 62 odst. 3 IZprozatímní věřitelský výbor ukončí svou činnost, jakmile insolvenční soud

  • potvrdí věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů [viz možnosti schůze uvedené ad  b) až d)], nebo

  • potvrdí usnesení, jímž schůze věřitelů ponechá (celý) prozatímní věřitelský výbor ve funkci (viz možnost uvedená v předchozím odstavci pod písm. a), od tohoto okamžiku se tento výbor považuje za věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů.

Insolvenční soud i v těchto případech postupuje podle § 57 odst. 3 a § 59 odst. 3 IZ (viz část Volba a odvolání věřitelského výboru).

Nahrávám...
Nahrávám...