dnes je 18.7.2024

Input:

Přeplatky a nedoplatky na pojistném a penále

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3 Přeplatky a nedoplatky na pojistném a penále

Ing. Marta Ženíšková

Vracení přeplatku

Přeplatek na pojistném lze vrátit do 5 let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl. Vrací se buď na základě žádosti plátce pojistného, anebo na základě zjištění OSSZ.

Má-li plátce pojistného vůči OSSZ splatný závazek, musí se přeplatek na pojistném použít k jeho úhradě. Splatný závazek se zjišťuje u všech organizačních složek (účtáren) zaměstnavatele.

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel má sídlo v Ostravě, účtárny má v Ostravě a v Opavě. Jestliže "účtárna“ v Ostravě bude mít přeplatek na pojistném 3 000 Kč a "účtárna“ v Opavě bude dlužit pokutu 1 000 Kč, bude z přeplatku na pojistném uhrazena pokuta. OSSZ v Ostravě vrátí přeplatek na pojistném jen ve výši 2 000 Kč.


Vymáhání nedoplatku

Nedoplatek na pojistném lze vymáhat do 10 let ode dne splatnosti pojistného nebo ode dne právní moci platebního výměru.

Penále

Od 1. 1. 2022 se stanoví výše penále ve výši úroku z prodlení, tj. ve výši repo sazby ČNB platné k prvnímu dni pololetí, v němž dluh na pojistném vznikl, zvýšené o 8 procentních bodů. Výše takto zjištěné sazby penále platí po celou dobu trvání tohoto dluhu na pojistném. V letech 2007 až 2021 činilo penále 0,05 % z dlužné částky pojistného za každý den prodlení. Do 31. 12. 2006 činila sazba penále 0,1 %.

Penále nabíhá automaticky; povinností plátce pojistného je penále sám si vypočítat a ve stejné lhůtě určené pro odvod pojistného odvést i penále.

Penále se neplatí z dlužných částek pojistného, jestliže dluh na pojistném vznikl

  • zaplacením pojistného na účet finančního úřadu nebo jiné OSSZ a po dni zjištění nedoplatku byla dlužná částka doplacena do osmi dnů,

  • za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,

  • za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým insolvenční řízení končí, s výjimkou případů, kdy soud rozhodl o skončení insolvenčního řízení podle § 142 IZ,

  • za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení pohledávky na pojistném podle § 18 ZPSZ,

  • za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,

  • za dobu, za kterou bylo pojistné zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, pokud plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit okresní

Nahrávám...
Nahrávám...