dnes je 18.7.2024

Input:

Přeměna cenného papíru na zaknihovaný a přeměna zaknihovaného na cenný papír

15.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3
Přeměna cenného papíru na zaknihovaný a přeměna zaknihovaného na cenný papír

Mgr. Jana Rejtarová

Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír

Emitent cenného papíru může rozhodnout o přeměně emitovaných cenných papírů na zaknihované. NOZ stanoví přesný postup vedoucí k přeměně, jakož i práva a povinnosti jak emitenta, tak vlastníků cenných papírů, včetně důsledků porušení povinností, neboť taková přeměna by mohla jinak vést ke zneužití práv. Emitent tak v první řadě musí o přeměně rozhodnout. V praxi nejčastějším případem bude emitentem akciová společnost, která rozhodne valnou hromadou. Navazujícím krokem bude zabezpečit, aby se vlastníci cenných papírů o rozhodnutí dozvěděli. Emitent je proto povinen rozhodnutí o přeměně zveřejnit v Obchodním věstníku.

Dalším krokem je stažení cenných papírů z oběhu. Zákon proto stanoví vlastníkům cenných papírů povinnost odevzdat je emitentovi ve lhůtě stanovené rozhodnutím emitenta, lhůta však nesmí být kratší než dva měsíce a delší než šest měsíců od zveřejnění rozhodnutí. Vlastník cenného papíru je povinen zřídit si, pakliže jej dosud nemá, účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na tento účet emitent nechá přeměněné akcie zaevidovat. Náklady spojené s vedením účtu a evidencí zaknihovaných cenných papírů nese totiž vlastník, nikoliv emitent. Pokud tak vlastník neučiní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě v délce minimálně dvou měsíců, přejde vlastnické právo k cennému papíru na emitenta, avšak nikoli okamžikem marného uplynutí lhůty, ale až okamžikem, kdy emitent zaplatí vlastníkovi spravedlivou náhradu. Do doby úhrady je tak vlastník cenného papíru stále jeho vlastníkem, nemůže s ním však nakládat, protože není jeho držitelem (již jej odevzdal).

Zákon řeší rovněž situaci, kdy vlastník cenný papír ve stanovené ani v následně dodatečně poskytnuté lhůtě vůbec neodevzdá. V takovém případě emitent prohlásí cenný papír za neplatný. Na tento důsledek musí emitent vlastníka výslovně upozornit. Emitent následně předá centrálnímu depozitáři seznam vlastníků, kteří cenné papíry neodevzdali. Centrální depozitář vede na tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...