dnes je 18.7.2024

Input:

Překonejte problémy spojené skonflikty a stresem

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Překonejte problémy spojené s konflikty a stresem

Doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

Konflikt znamená střed někoho s někým a nemusí být vždy vnímán jen negativně. Neexistence konfliktů totiž vede ke stagnaci systému. Řešení pak vždy závisí na situaci, účastnících a ochotě domluvit se. Konflikt se nestane konfliktem, pokud se do něj člověk nenechá zatáhnout!

Signály konfliktu a stresu a faktory ovlivňující jejich vznik

Konflikt a stres jsou „všudypřítomné” (v práci, mezi přáteli, doma). Při řízení a vedení lidí se vedoucí pracovník setkává s různými typy lidí, ve skupinách vznikají různé mezilidské vztahy při řešení problémů a vztahů – vzniká napětí, které přináší konflikty a stres. Konflikt může být nejen rušivý, ale také užitečný. Neexistence konfliktů vede ke stagnaci systému. Řešení konfliktů závisí vždy na situaci, účastnících, ochotě domluvit se.

Stresové situace nepříznivě ovlivňují schopnost lidí dělat rozhodnutí, ničí iniciativu, tvořivost, inovativnost, zabraňují otevřenosti a komunikativnosti. Stres není vždy negativní – určitá úroveň stresu může být prospěšná (např. pro motivaci k jednání). Příliš mnoho stresu má však „násobné” negativní dopady.

Tato lekce on-line kurzu Vám přinese znalosti:

 • Jak rozpoznat signály konfliktu a stresu a jak překonávat problémy s nimi spojené.

 • Základní znaky mobbingu a bossingu a jak se s nimi vyrovnávat.

 • Komunikační techniky, styly a metody řešení konfliktu a stresu.

Základní východiska

Konflikt znamená střet někoho s někým – snahu jedince nebo skupiny o prosazení vlastních cílů, zájmů, přání apod. eliminací, podřízením nebo i zničením cíle, zájmu, přání apod. jiného jedince nebo skupiny.

Organizační konflikt je disharmonie, která vzniká, když cíle, zájmy nebo hodnoty jedinců nebo skupin nejsou kompatibilní (vzniká snaha je blokovat, mařit snahy o jejich dosažení).

Stres je stav, ve kterém organismus mobilizuje obranné nebo nápravné děje. Vlivem stresových podnětů dochází k rozvoji celého řetězce reakcí.

Hlavní signály konfliktu a stresu a jejich vývojová stádia

Typy konfliktů:

Intrapersonální Mezilidský Uvnitř skupiny Mezi skupinami Mezi organizacemi Mezi kulturami
Konflikty v nitru člověka (např. splnit nepříjemný úkol nebo přijmout trest). Mezi jednotlivými členy organizace (rozdílné cíle nebo hodnoty). V rámci oddělení, týmu (rozporný pohled na postup, užití rozpočtu apod.). Mezi útvary organizace(např. obchodníci sjednají více zakázek, než může pokrýt kapacitami výroba). Manažeři organizace mají informace, že druhá organizace porušuje etiku, ohrožuje její zájmy a cíle „národními” a organizačními;(např. rozdíly v očekávaném způsobu sociálního chování, v uzavírání dohod, v pracovní etice, v chápání norem apod.).
Signály konfliktu Signály stresu
 • Nadbytek emocionálně zabarvené komunikace (spory, častý nesouhlas, hádky, osočování, nadávky, naschvály, podezíravost apod.).

 • Nedostatek až zánik komunikace (např. strohé, vyhýbavé odpovědi, odsekávání, mlčení apod.).

 • Šířící se pomluvy, „zaručené informace”, šeptanda, fámy.

 • Roztržitost, nedostatek soustředění, mrzutost.

 • Odpor, prchlivost, nesnášenlivost.

 • Extrémní úzkost (z nezvládnutí situace, z bezmoci…), nepřiměřený strach, panika (doprovázené např. pocením, křečemi, bušením srdce).

 • Stereotypní opakování (např. rad, otázek) a nutkavé kontrolování.

 • Pocity prázdnosti, bezesmyslnosti, skepse, smutku, „stahování se do sebe”.

 • Emoční chlad x přehnaná bodrost x přehnaná podezíravost.

 • „Upadání do nemoci” až skutečné zdravotní problémy (psychické i fyzické).

Stádia vývoje konfliktů Stresové reakce
 • Inkubace – konflikt ještě nevypukl, ale existují předpoklady jeho vzniku.

 • První symptomy – nenápadné, málo významné (např. vyhýbání se vedoucímu).

 • Propuknutí – neopomenutelné znaky konfliktu (nesrovnalost, neshoda, spor, zápas, nepřátelství).

 • Polarizace – zhoršení konfliktu zapojením více osob.

Adaptace – kroky k likvidaci konfliktu, zatím účastníky ne zcela přijaté.Hledání řešení s nadějí na převažující souhlas.
 • Poplachová reakce – šok a protišok.

 • Adaptace – růst odolnosti – schopnosti organismu bránit se škodlivým vlivům.

 • Vyčerpanost – při dlouhém a intenzivním působení fyzických nebo psychických traumat obranyschopnost organismu zaniká.

Faktory ovlivňující vznik konfliktu a stresu:

1. Osobnost a sociální chování jednotlivců / zaměstnanců / manažerů (nesnášenlivci, moralisté, nezodpovědní, lenoši, kverulanti, „potížisté”, nezdravě ambiciózní lidé, nedůvěřivci, namyšlení lidé, nečestní lidé, všeználci, lidé se sklony k násilí, ale i např. konflikty role – požadavky kariéry versus požadavky rodiny / rodičovství atd.).

Možnosti řešení:

a) Usměrnění jedince.

b) Změna role nebo hledání dostupných řešení (pružná pracovní doba).

c) Vyčlenění z kolektivu.

2. Nedostatky v komunikaci – nedostatečná preciznost, přehlížení zásad komunikace, špatně vysvětlená pravidla, úkoly, cíle, nevhodné formy informování, přesycení versus nedostatek informací, nejasná očekávání manažerů, slabá komunikace změn apod.

Možnosti řešení:

a) Vzdělávání v komunikaci.

b) Konzultace, koučování, porady.

3. Nedostatky personální práce – nevhodné zařazení, nedostatky v hodnocení výkonu, v zadávání a vytváření pracovních úkolů, náplní práce; nejasná pravidla odměňování, zanedbaná péče o rozvoj zaměstnanců.

Možnosti řešení:

a) Změna personální politiky.

b) Zlepšení personální práce manažerů.

4. Styl vedení lidí – byrokracie, nerespektování práv lidí, sociální přehrady mezi lidmi v organizaci, kastovnictví1, neúměrné rozšiřování povinností, direktivní prvky řízení ap.

Možnosti řešení:

a) Působení na změnu kultury.

b) Působení na manažery – tréninky v oblasti vedení lidí.

5. Způsob formování týmů – malý důraz na osobnostní charakteristiky členů, vhodnost zařazení do týmu, nejasná pravidla fungování týmu.

Možnosti řešení:

a) Pečlivá příprava – výběr členů týmu, srozumitelná pravidla a postupy práce a hodnocení týmu.

b) Psychologické posouzení.

6. Změny techniky, technologie, organizace práce, organizačních struktur apod., aniž jsou předem zkoumány a vhodně ovlivňovány názory, postoje zaměstnanců.

Možnosti řešení:

a) Včasná, otevřená a obousměrná komunikace změn (i připravovaných).

7. Umístění pracoviště a pracovní podmínky – izolace pracovníka / pracoviště nebo obráceně nedostatek soukromí a klidu pro práci, stísněné

Nahrávám...
Nahrávám...