dnes je 18.5.2024

Input:

Předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhu

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2
Předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhu

Mgr. Tomáš Braun

S účinností od 1. 7. 2017 (novelou IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) je prostřednictvím § 100a IZzaveden institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Tento institut – jak vysvětluje důvodová zpráva předmětné novely – má vést k zajištění účinné ochrany práv dlužníka, proti němuž je zahájeno insolvenční řízení na základě věřitelského insolvenčního návrhu, jestliže z obsahu tohoto návrhu nebo z okolností, za nichž byl podán, může insolvenční soud usuzovat na jeho zneužívající povahu či bezdůvodnost. Pro případ takových pochybností o důvodnosti insolvenčního návrhu věřitele úprava § 100a IZ nedovoluje insolvenčnímu soudu zveřejnit vyhlášku (jakož i jiné dokumenty ve spise) v insolvenčním rejstříku a oznámit tak, že bylo zahájeno insolvenční řízení, tj. brání tomu, aby byl v důsledku pochybného (šikanózního) insolvenčního návrhu dlužník v očích veřejnosti diskreditován.

Tato úprava je vázána na důvody pro odmítnutí věřitelova insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, které jsou uvedeny v § 128a odst. 2 IZ[viz část Odmítnutí insolvenčního návrhu , pasáž B)]. Mezi důvody odmítnutí takového návrhu pro zjevnou bezdůvodnost je s účinností od 1. 7. 2017 [§ 128a odst. 2 písm. d) IZ] zařazen i důvod spočívající v tom, že věřitel nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení splatnou spolu s podáním tohoto návrhu podle § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 7. 2017). Splnění této povinnosti insolvenčního navrhovatele – věřitele je objektivně seznatelné bezprostředně po podání jeho insolvenčního návrhu.

Právní režim zakotvený v § 100a IZ je následující:

Jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka na základě - právně účinného - insolvenčního návrhu věřitele, (viz část Zahájení insolvenčního řízení), pak insolvenční soud nepřistoupí bez dalšího k jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, nýbrž nejprve provede předběžně posouzení, zda nejsou dány důvodné pochybnosti o důvodnosti věřitelova insolvenčního návrhu z hlediska § 128a IZ, tj. posoudí, zda je – může být – dán některý z důvodů pro odmítnutí věřitelova insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost uvedených v § 128a odst. 2 IZ. Insolvenční soud tak učiní i v případě, že není soudem místně příslušným ještě před rozhodnutím o své místní nepříslušnosti – viz § 7b odst. 1 ve znění účinném od 1. 7. 2017 (část Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnost ). To však neplatí v případě, že krajskému soudu došel insolvenční návrh, který byl insolvenčním navrhovatelem určen (adresován) jinému soudu – viz poznámku v odkazované části pod heslem "Návrh podaný jinému než určenému soudu".

Takové předběžné posouzení provede insolvenční soud neprodleně - nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání věřitelova insolvenčního návrhu.

V této lhůtě insolvenční soud

  1. má-li důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu věřitele, pak tento návrh nezveřejní v insolvenčním rejstříku a nevydá vyhlášku oznamující zahájení insolvenčního řízení dle § 101 IZ, nýbrž rozhodne, že podaný insolvenční návrh ani jiné dokumenty založené v insolvenčním spise se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují
    • takové rozhodnutí písemně vyhotoví a v jeho odůvodnění stručně uvede důvody, pro které se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním spise nezveřejňují v insolvenčním rejstříku (§ 100a odst. 3 IZ); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné s tím, že se pouze poznamená (založí) do spisu a tímto nabývá právní moci (§ 100a odst. 2 IZ), insolvenčnímu navrhovateli ani dlužníku se tedy nijak nedoručuje,

    • po dobu nezveřejnění má právo nahlížet do spisu a činit si z něho výpisy a opisy pouze dlužník a insolvenční navrhovatel (§ 100a odst. 4 IZ); dlužník by ovšem toto právo mohl realizovat, jen pokud by se o jeho podání dozvěděl jinak,

  2. nemá-li důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu věřitele a neshledá-li proto důvod k rozhodnutí ad a) o nezveřejnění insolvenčního návrhu a dalších dokumentů insolvenčního spisu, tj. nerozhodne-li o takovémto "utajení" zahájeného insolvenčního řízení dlužníka, učiní o tom záznam do spisu (§ 100a odst. 5 IZ), načež
    • v insolvenčním rejstříku zveřejní vyhláškou oznámení o zahájení insolvenčního řízení vyhláškou a s ní také insolvenční návrh a ostatní dokumenty založené v insolvenčním spisu, a to nejpozději do 2 hodin po učinění uvedeného záznamu (§ 101 odst. 1 věta první IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017), a jestliže byl záznam učiněn v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, zveřejnění provede nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu (§ 101 odst. 1 věta druhá IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017) - viz část Oznámení a vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení,

    • poté dále pokračuje v projednání insolvenčního návrhu běžným způsobem (viz část Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věci).

Podle § 100a odst. 6 IZpředběžným posouzením insolvenčního návrhu podaného věřitelem není dotčeno ust. § 128a IZ, tj. nijak se nedotýká toho, zda insolvenční soud – v příslušné lhůtě 7 dnů - rozhodne o odmítnutí věřitelova insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost podle § 128a IZ.

Jinak řečeno, jak v případě postupu ad a), kdy soud pro důvodnou pochybnost o věřitelově insolvenčním návrhu podle § 100a odst. 1 IZ rozhodnul o jeho nezveřejnění a neoznámil vyhláškou zahájení insolvenčního řízení, tak i v případě postupu ad b), kdy důvody k nezveřejnění neshledal a po záznamu dle § 100a odst. 5 IZ provedl zveřejnění insolvenčního návrhu (s ostatními dokumenty) a zveřejněnou vyhláškou oznámil zahájení insolvenčního řízení, nic nebrání tomu, aby posléze věřitelův insolvenční návrh z důvodů uvedených § 128a IZ pro zjevnou bezdůvodnost odmítnul, a to v příslušné lhůtě do 7 dnů od podání tohoto návrhu.

Rozhodl-li insolvenční soud ad a) o nezveřejnění insolvenčního návrhu věřitele (a ostatních dokumentů spisu), pak jestliže ve lhůtě 7 dnů od jeho podání

a)odmítne tento návrh pro zjevnou bezdůvodnost dle § 128a IZ a rozhodnutí nabude právní moci, insolvenční řízení tím bude skončeno, nedojde k jeho oznámení a tak definitivně nedojde ani ke zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku,

b) odmítne tento návrh pro zjevnou bezdůvodnost podle § 128a IZ, ale toto rozhodnutí bude odvolacím soudem změněno (tak, že návrh se neodmítá), pak (podle § 101 odst. 3 věty druhé IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017) nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu následujícího po vydání rozhodnutí odvolacího soudu v insolvenčním rejstříku zveřejní vyhláškou oznámení o zahájení insolvenčního řízení a s ní také insolvenční návrh a ostatní dokumenty založené v insolvenčním spisu (část Oznámení a vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení) a dále pokračuje v projednání insolvenčního návrhu běžným

Nahrávám...
Nahrávám...