dnes je 26.11.2022

Input:

Pravidla pro všechny opravné položky

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Pravidla pro všechny opravné položky

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Tvorba opravné položky (OP)   Tvoří se způsobem a k účelům stanoveným ZoR.    
  Uplatňují se za zdaňovací období, není-li v dalších ustanoveních ZoR stanoveno jinak.   Definice zdaňovacího období viz v tabulce pro rezervy.  
Prověření odůvodněnosti tvorby OP   Poplatník je povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost tvorby opravných položek a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou může uplatnit podle ZoR v základu daně z příjmů zjištěném podle ZDP.   § 3 odst. 2 ZoR  
Zaúčtování tvorby OP   Tvorba opravných položek uplatněná jako daňový výdaj musí být vždy zaúčtována podle účetních předpisů.   Poplatník účtující podle Mezinárodních účetních standardů vede ale prokazatelnou evidenci pohledávek, jejíž náležitosti jsou v ZoR stanoveny.  
Podmínka úhrady pořizovací ceny   V případě nabytí pohledávky postoupením může postupník tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu.   § 2 odst. 3 ZoR  
Podmínka provedení vzájemného zápočtu   Nepostupuje-li věřitel podle § 5 a § 8 ZoR, nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně splatné dluhy a neprovede vzájemný zápočet pohledávek (§ 2 odst. 4 ZoR).   V případě zpochybnění pohledávky právním jednáním dlužníka se toto ustanovení u věřitele nepoužije na tu část hodnoty pohledávek, která převyšuje hodnotu dluhů dlužníkem zpochybněných, pokud věřitel postupuje podle § 8a ZoR a zápočet provede ke dni pravomocného ukončení řízení.  
Postup při přeměně společnosti   Při přeměně obchodní korporace může pokračovat nástupnická obchodní korporace v tvorbě opravných položek započaté zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací, a to za podmínek stanovených ZoR (u pohledávek nabytých při přeměně obchodní korporace se opravné položky nezruší).   § 4 odst. 1 ZoR  
OP lze tvořit, pokud ZoR výslovně nestanoví jinak   Opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle ZDP příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně.   § 2 odst. 2 ZoR

Výslovně stanoví ZoR jinak v § 2 odst. 6 a opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek, o kterých:

- bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s účetními předpisy snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně, nebo

- bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s účetními předpisy účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických osob u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Tato ustanovení lze podle novely ZoR, která je s účinností od roku 2015 přinesla, použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.  
Nahrávám...
Nahrávám...