dnes je 18.6.2024

Input:

Postup při realizaci zástavního práva - soudní prodej zástavy

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5
Postup při realizaci zástavního práva – soudní prodej zástavy

JUDr. Michal Zeman

Zástavní právo je tradičním a efektivním zajišťovacím institutem civilního práva, který se běžně používá v obchodním styku zejména k zajištění úvěrů a zápůjček. Zástavní právo je charakteristické tím, že donucuje zástavního dlužníka nebo osobu, která zastavila svoji věc, (zástavce) splnit řádně dluh zástavnímu věřiteli pod hrozbou zpeněžení předmětu zástavy dle předem dohodnutého a zákonem upraveného postupu.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje institut zástavního práva především v ustanoveních § 1309 až 1394 NOZ. Samotným procesem realizace výkonu zástavního práva se pak NOZ zabývá v ustanoveních § 1359 až 1375 NOZ. Účelem tohoto příspěvku je shrnout postup při realizaci soudního prodeje zástavy, který je po procesní stránce konkrétně upraven v § 353a až 358 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních.

Dle § 3073 NOZ se práva ze zajištění závazku vzniklá před nabytím účinnosti NOZ posuzují až do svého zániku dle dosavadních právních předpisů (zejména pak dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Proces realizace výkonu zástavního práva dle právní úpravy obsažené v NOZ lze tedy použít pouze na zástavní práva vzniklá po 1. 1. 2014, popřípadě po dohodě smluvních stran i na zástavní práva dřívější.

Možnosti realizace zástavního práva – způsoby výkonu zástavního práva

Pokud dlužník zástavnímu věřiteli řádně a včas nezaplatí svůj dluh, je zástavní věřitel oprávněn uspokojit svůj dluh z výtěžku zpeněžení zástavy. Současná právní úprava zná níže uvedené způsoby výkonu zástavního práva:

  • způsobem dohodnutým mezi zástavním věřitelem a zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, který neodporuje NOZ (zejména pak § 1315 NOZ);

  • ve formě veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejné dražbě, nebo

  • soudním prodejem dle § 353a a násl. ZŘS.

Možnost zpeněžení zástavy způsobem dohodnutým mezi zástavním věřitelem a zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, (tj. bez součinnosti státních orgánů mimo veřejnou dražbu a soudní prodej) je novinkou zakotvenou v českém právním řádu od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací civilního práva.

V případě volby tohoto způsobu zpeněžení zástavy je nutné vždy pečlivě zvážit veškeré okolnosti případu a postupovat velmi pečlivě a obezřetně. NOZ stanovuje řadu povinností a zákazů pro výběr tohoto způsobu zpeněžení, jako je např. písemná forma, povinnost postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i zástavního dlužníka tak, aby byla zástava prodána za prodejní cenu, která je za srovnatelných okolností obvyklá v daném místě a čase. Při výběru tohoto způsobu zpeněžení je nutné brát v potaz i podmínky uvedené v § 1615 NOZ. Současná aplikační praxe bohužel ještě není zcela zavedená a bude se vyvíjet v průběhu příštích roků.

Soudní prodej zástavy – oznámení o výkonu zástavního práva

Soudní prodej zástavy je tradičním institutem výkonu zástavního práva. Primárním předpokladem pro zahájení výkonu zástavního práva způsobem soudního prodeje zástavy je skutečnost, že pohledávka odpovídajícímu zajištěnému dluhu (nebo její část) je splatná.

Dle § 1362 NOZ je zástavní věřitel povinen oznámit zástavnímu dlužníkovi písemně započetí výkonu zástavního práva a současně je nutné, aby v tomto oznámení uvedl, jakým způsobem se ze zástavy uspokojí.

V tomto oznámení je nutné vedle způsobu výkonu zástavního práva uvést zejména označení zástavního věřitele a zástavního dlužníka, identifikaci zástavy, které se výkon zástavního práva týká, a identifikaci zajištěných dluhů s uvedením aktuální výše zajištěného dluhu.

Pokud je zástavní právo zapsáno ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, je zástavní věřitel povinen zajistit zápis započetí výkonu zástavního práva také v tomto rejstříku. Povinností zástavního věřitele je v případě výkonu zástavního práva k podílu v korporaci, oznámit tuto skutečnost i všem společníkům pro případné uplatnění předkupního práva dle § 1325 NOZ.

Okamžik oznámení o započetí zástavního práva má pro zástavního dlužníka zásadní význam v tom smyslu, že ode dne doručení tohoto oznámení nesmí dle § 1363 NOZ bez souhlasu zástavního věřitele zástavu zcizit.

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a uvedení způsobu uspokojení zástavy je velmi důležité, a pokud by nebylo zástavnímu dlužníkovi doručeno, nebo nesplňovalo předepsané náležitosti, nemohl by zástavní věřitel přistoupit ke zpeněžení zástavy a ve vztahu k zástavnímu dlužníkovi by se neuplatnil zákaz zcizení dle § 1363 NOZ.

Oznámení o

Nahrávám...
Nahrávám...