dnes je 20.5.2024

Input:

Postavení věřitelů po povolení reorganizace

20.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2
Postavení věřitelů po povolení reorganizace

JUDr. Sylva Rychtalíková

Okruh účastníků řízení po povolení reorganizace

Účastníky insolvenčního řízení po povolení reorganizace jsou:

  1. dlužník;
  2. přihlášení věřitelé (§ 334 IZ);
  3. věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a věřitelé jim na roveň postavení (§ 334 IZ);
  4. společníci a členové dlužníka považovaní rovněž za věřitele dlužníka, přičemž za pohledávku těchto osob se považuje právo vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu (§ 355 odst. 1 IZ, z něhož byl s účinností od 1. 1. 2014 – viz novela IZ provedená zákonem č. 294/3013 Sb. – vypuštěn dovětek, že uvedené pravidlo neplatí u dlužníka, který je v úpadku předlužením); přitom se dle § 355 odst. 2 IZ uplatní fikce, že výše pohledávky společníka nebo člena dlužníka je rovna nule (ustanovení § 347 odst. 2 IZ o hlasování této skupiny věřitelů o reorganizačním plánu tím není dotčeno).

Způsob uspokojení věřitelů

Přihlášení věřitelé, tj. věřitelé, kteří své pohledávky uplatnili podáním přihlášky nebo jejichž pohledávky se považují ze zákona za přihlášené, se při reorganizaci uspokojují výlučně plněním reorganizačního plánu (§ 165 IZ, viz část Postavení věřitelů v insolvenčním řízení a členění jejich nároků). Plněním reorganizačního plánu mohou být rovněž uspokojeni i věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a věřitelé jim na roveň postavení.

Nedotčená práva věřitelů

Stejně jako v případě prohlášení konkursu, zůstávají povolením reorganizace, jakož i nabytím účinnosti reorganizačního plánu, nedotčena práva věřitelů vůči spoludlužníkům ručitelům dlužníka (§ 356 odst. 3 IZ).

Popření pohledávky věřitelem

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (podrobněji viz část Popření pohledávky věřitelem)

- po dobu trvání reorganizace nemá vliv na zjištění popřené pohledávky (§ 336 odst. 4 IZ)

- nemá vliv (stejně jako je tomu v případě dlužníkova popření) na hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena, neboť i zde platí ust. § 51 odst. 2 IZ (§ 336 odst. 2 věta prvá před středníkem).

Judikáty

K výkladu ustanovení § 336 odst. 4 IZ vyslovil Ústavní soud v usnesení sp. zn. II. ÚS 1567/14 ze dne 6. 5. 2015 následující závěry (citace z odůvodnění):

"K problematice popěrného úkonu věřitele, umožněného novelizací IZ provedenou zákonem č. 69/2011 Sb., lze uvést dále následující. Termín "po dobu trvání reorganizace" užitý v § 336 odst. 4 IZ je nutno vyložit jako dobu mezi okamžikem účinnosti rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 328 IZ) do okamžiku jejího ukončení (§ 362 až § 364 IZ). Popěrný úkon věřitele učiněný v souladu s

Nahrávám...
Nahrávám...