dnes je 18.6.2024

Input:

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6
Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Výčet vyloučených pohledávek

V § 170 IZ vymezuje skupinu pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují v žádném ze způsobů řešení úpadku, pokud IZ nestanoví jinak. Proto se tyto pohledávky – pokud byly přihlášeny – ani nepřezkoumávají (nezařazují do seznamu přihlášených pohledávek – § 189 odst. 1 IZ, část Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek ).

Jedná se:

a) o úroky (např. ze smlouvy o půjčce, ze smlouvy o úvěru, ze smlouvy o běžném účtu, směnečné úroky apod.), úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,

b) o úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku,

c) o pohledávky věřitelů z darovacích smluv,

d) o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou příslušenství daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto příslušenství vznikla před rozhodnutím o úpadku,

e) o smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,

f) o náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Pokud jde o úroky (nikoli úroky z prodlení) v případě zajištěné pohledávky, upravuje její úročení § 171 odst. 1 IZ tak, že se úročí za dobu ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení. V případě konkursu, v němž je majetková podstata zpeněžena podle § 290 IZ (prodejem podniku jednou smlouvou), se přihlášená pohledávka zajištěného věřitele zvyšuje o úroky přirostlé podle § 171 odst. 1 IZ, a tedy v tomto rozsahu se (vydáním výtěžku) uspokojuje (viz část Zajištěné pohledávky). Tytéž úroky přirostlé ze zajištěných pohledávek (po rozhodnutí o úpadku) za trvání reorganizace (§ 171 odst. 4 IZ) jsou pak dle 168 odst. 2 písm. i) IZ pohledávkou za majetkovou podstatou (viz část Pohledávky za majetkovou podstatou).

Uvedené případy tedy ohledně úroků ze zajištěných pohledávek představují výjimky z pravidla stanoveného § 170 písm. a) a b) IZ o vyloučení úroků přirostlých (splatných) až po rozhodnutí o úpadku z uspokojení v insolvenčním řízení.

Další pohledávky vyloučené z uspokojení

Jak shrnuto v usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 16/2011 ze dne 30. 11. 2011, uveřejněném pod č. 54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vedle shora uvedených pohledávek vypočtených v § 170 IZ jsou z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeny také

a) přihlášené pohledávky, k nimž se v důsledku později nastalých skutečnosti nepřihlíží (srov. § 185 IZ),

b) pohledávky, které věřitel, jemuž IZ předepisuje uplatnění pohledávky vůči dlužníku podáním přihlášky, nepřihlásil v průběhu insolvenčního řízení vůbec,

c) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, které věřitel neuplatnil v průběhu insolvenčního řízení postupem dle § 203 IZ,

d) pohledávky, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku respektive po uplynutí propadné lhůty vymezené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek a které zároveň nejsou zahrnuty v taxativním výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň, obsaženém v § 168 a § 169 IZ.

Spor o přezkoumatelnost – pořadí pohledávky

Pokud věřitel přihlásí do insolvenčního řízení pohledávku, která je podle § 170 IZ vyloučena z uspokojení, insolvenční správce nezařadí tuto vyloučenou pohledávku do seznamu přihlášených pohledávek (§ 189 odst. 1 IZ) a tedy nebude předmětem přezkumného jednání.

Jak je vysvětleno v části Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek v pasáži "SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK", s účinností od 1. 1. 2014 je pro uvedený případ předepsán speciální procesní postup v ustanovení § 203a IZ, podle kterého v pochybnostech o tom, zda pohledávka věřitele je pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, insolvenční soud i bez návrhu (na návrh insolvenčního správce pak vždy) uloží věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky. Žalobu je třeba podat proti insolvenčnímu správci a je projednávána jako incidenční spor. Nepodá-li věřitel ve stanovené lhůtě žalobu, popř. nebude-li žalobě vyhověno, zůstane uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno.

Judikáty

Pokud jde o režim mimosmluvních sankcí postihujících majetek dlužníka (konkrétně penále za nezaplacení daní nebo pojistného na veřejné

Nahrávám...
Nahrávám...