dnes je 29.11.2023

Input:

Podmínky pro nařízení a provedení exekuce; exekuční tituly a jejich vykonatelnost

22.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Podmínky pro nařízení a provedení exekuce; exekuční tituly a jejich vykonatelnost

Mgr. Pavla Krejčí

Zákon přesně stanoví podmínky, za nichž může být exekuce nařízena a provedena:

 1. Exekuce se provádí pouze na návrh oprávněného. Bez jeho návrhu nemůže být exekuce nařízena.
 2. Exekuce může být provedena, pouze pokud existuje vykonatelný exekuční titul.
 3. Exekuce může být soudem nařízena, pouze pokud její provedení spadá do pravomoci soudu a pokud se nejedná o vymáhání povinností, jejichž vymáhání spadá pouze do kompetence soudních vykonavatelů (viz předchozí kapitola).
 4. Povinný i oprávněný musí mít způsobilost být účastníky řízení.
 5. Pokud za účastníka jedná zplnomocněnec, musí se prokázat plnou mocí. Pokud by se zplnomocněnec plnou mocí neprokázal, pak bude soudem vyzván, aby plnou moc doložil. Pokud bude plná moc předložena v exekutorem určené lhůtě, pak je nedostatek zhojen.

Dbejte na znění plné moci - pokud máte udělenu plnou moc od klienta již pro řízení nalézací, zkontrolujte, aby se rozsah plné moci vztahoval i na řízení exekuční.

 1. Nesmí být dána překážka věci již zahájené nebo rozsouzené. Překážka věci již zahájené nebo rozsouzené je dána pouze tehdy, pokud je pro tutéž pohledávku (pohledávka přiznaná týmž exekučním titulem) vedeno více exekučních řízení.
Pozor!

Vykonatelný exekuční titul

Jednou ze základních podmínek pro nařízení a následné provedení exekuce je existence vykonatelného exekučního titulu. Exekuční titul je zákonem předpokládaná listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která obsahuje určitý příkaz určité osobě v určité lhůtě něco strpět, něčeho se zdržet či něco konat.

Exekučním titulem mohou být:

 1. vykonatelná rozhodnutí vydaná soudem v občanském soudním řízení, tedy rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy, soudem schválené smíry, pokud přiznávají právo, zavazují k povinnosti nebo postihují majetek;
 2. vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek;
 3. vykonatelný rozhodčí nález,
 4. notářské se svolením k vykonatelnosti; o těchto zápisech bude pojednávat samostatná kapitola, neboť i přesto, že nejsou v praxi často využívány, mohou být významným nástrojem pro hájení práv věřitelů;
 5. vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů;
 6. vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení;
 7. jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž soudní výkon připouští zákon (například cizozemské exekuční tituly).

Materiální vykonatelnost

Pozor!

K tomu, aby mohla být dle exekučního titulu nařízena exekuce, musí být exekuční titul takzvaně materiálně vykonatelný, to znamená, že musí obsahovat:

 • přesnou identifikaci oprávněného a povinného,

 • přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti, co má povinný vykonat, čeho se má zdržet či co má strpět či plnit;

 • vymezení lhůty, ve které má povinný svou povinnost splnit.

Z exekučního titulu musí zcela jednoznačně vyplývat vynucovaná povinnost. Soud nemůže teprve v exekučním řízení zjišťovat, co má být obsahem vynucované povinnosti, to je věcí nalézacího řízení.

Důležité také je, aby petit rozhodnutí přesně odpovídal úmyslu, se kterým účastník řízení do soudního sporu vstupoval.

Příklad

Příklad:

Pan J. si postavil bez svolení majitele společnosti Z s.r.o. na pozemku malou kůlnu. Kůlna je spojena se zemí pevným základem. Kromě této kůlny měl pan J. na pozemku umístěny ještě další movité věci, především zahradní náčiní. Společnost Z s.r.o. pana J. zažalovala a žádala, aby mu soud stanovil povinnost pozemek vyklidit. Soud návrhu společnosti Z s.r.o. vyhověl.

Vysvětlení k příkladu:

Na základě takto znějícího petitu by mohly být v rámci exekuce vyklizeny pouze movité věci z pozemku. Kůlna by však nemohla být odstraněna. Podstatou vyklizení je totiž odstranění věci, aniž by byla porušena její podstata, a dále její předání majiteli či držiteli. Takto mohou být vyklizeny pouze věci, které nejsou se zemí spojeny pevným základem. Z tohoto důvodu je již v nalézacím řízení třeba dbát na přesné znění petitu návrhů.

Soudní rozhodnutí, která nejsou exekučním titulem

Některé soudní rozhodnutí ani nemohou být exekučním titulem, a to ze své podstaty, jedná se například o určovací rozsudky nebo rozsudky nahrazující projevy vůle.

Příklad

Příklad:

Pan J. uzavřel se společností Z s r.o. smlouvu o smlouvě budoucí o koupi pozemku. Ve smlouvou stanoveném čase pan J. odmítl kupní smlouvu za dohodnutých podmínek uzavřít. Společnost Z s.r.o. proto podala žalobu, aby byla panu J. stanovena povinnost kupní smlouvu se společností Z s.r.o. uzavřít.

Vysvětlení k příkladu:

Rozhodnutí, jimiž dochází k nahrazení projevu vůle, mají specifickou povahu – je v nich sice uložena povinnost k plnění, ale zákon stanoví, že splnění této povinnosti je již nahrazeno samotným pravomocným rozsudkem. Kupní smlouva na pozemek je tedy mezi společností Z s r.o. a panem J. uzavřena v okamžiku, kdy nabude právní moci rozsudek o nahrazení projevu vůle.

Zákonná pariční lhůta

Zákon obsahuje v § 40 odst. 2 EŘ právní domněnku, že v případech, ve kterých exekuční titul neobsahuje určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené je třeba splnit do tří dnů, a jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Tato právní domněnka platí pouze pro exekuční tituly, u kterých zvláštní zákon, na jehož základě byl exekuční titul vydán, nestanoví lhůtu speciální.

Vykonatelnost rozhodnutí

Dalším předpokladem, aby mohlo být rozhodnutí vykonáno soudním výkonem rozhodnutí či exekucí, je jeho vykonatelnost. Exekuční titul musí být opatřen takzvanou doložkou vykonatelnosti – jedná se vlastně o potvrzení, že rozhodnutí může být vykonáno prostřednictvím exekuce.

U exekučních titulů pod písmenem a), b), c), e), f) a g) vystaví doložku ten orgán, který ho vydal, a u smírů a dohod ten orgán, který je schválil. Na notářské zápisy se svolením vykonatelnosti se doložka nevystavuje – jsou vykonatelné uplynutím dohodnuté lhůty k plnění.

Často bývá doložka vykonatelnosti vyznačena společně s doložkou právní moci. Doložka právní moci, která je vyznačena na rozhodnutí, znamená, že proti rozhodnutí již není možné použít řádný opravný prostředek. Právní moc však nemusí být pro vykonatelnost rozhodnutí důležitá a vykonatelným se mohou stát i rozhodnutí, která ještě nejsou pravomocná. Typickým představitelem takového rozhodnutí je rozhodnutí o nařízení předběžného opatření.

Příklad:

Pan J. měl pronajatý byt od společnosti Byty s.r.o. V nájemní smlouvě měl uvedeno, že nesmí bez souhlasu pronajímatele činit na bytě žádné stavební úpravy. Pan J. tento zákaz neuposlechl a započal se stavebními úpravami koupelny. Společnost Byty s.r.o. však dala z tohoto důvodu panu J. výpověď z nájmu a dále nechala vydat předběžné opatření, kterým soud nařídil, aby se pan J. zdržel jakýchkoliv dalších stavebních prací.

Vysvětlení k příkladu:

Předběžné opatření je vykonatelné vyhlášením, nebo nedošlo-li k vyhlášení, jeho doručením. Takové předběžné opatření však ještě nenabylo právní moci, neboť proti němu existuje řádný opravný prostředek, kterým je odvolání. V tomto případě tedy vykonatelnost předchází právní moc.

Chyba při vystavení doložky vykonatelnosti

Přesto, že je na rozhodnutí vystavena doložka vykonatelnosti, může se stát, že rozhodnutí vykonatelné není, například v případech, kdy soud učinil chybu a omylem doložku na rozhodnutí vyznačil. Soud se může při rozhodování o nařízení exekuce spokojit s tím, že je na rozhodnutí vyznačena doložka vykonatelnosti, ale v případě pochybností je oprávněn zkoumat, zda rozhodnutí opravdu vykonatelnosti nabylo. V takovém případě si nechá předložit původní spis a vykonatelnost posoudí.

Vykonatelnost v době nařízení exekuce

Pro soud, který má exekuci nařídit, je rozhodné to, zda je exekuční titul vykonatelný v době, kdy byl návrh na nařízení exekuce doručen exekutorovi.

Pro každé soudní rozhodnutí je vykonatelnost stanovena jinak. Neboť je vykonatelnost pro nařízení exekuce velmi důležitá, uvádím základní předpoklady vykonatelnosti u rozhodnutí vydaných dle občanského soudního řádu.

Rozsudky

Rozsudek na plnění

Právní úprava podmínek vykonatelnosti pro rozsudek pro plnění je uvedena v § 161 a 162 OSŘ. Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne v něm stanovená lhůta k plnění, tzv. pariční lhůta. Jedná se o lhůtu, ve které soud v rozsudku určí povinnému, že má svou povinnost splnit. V § 160 odst. 1 OSŘ je stanoveno, že v případech, ve kterých je soudem v rozsudku ukládána povinnost, je třeba tuto povinnost splnit do tří dnů od právní moci rozsudku, nebo jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku. Soud se však může od těchto lhůt v odůvodněných případech odchýlit - může určit lhůtu k plnění delší (nikoli kratší) nebo stanovit, že peněžité plnění může být hrazeno ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

Příklad

Příklad:

Panu J. bylo rozsudkem soudu uloženo uhradit společnost Byty s.r.o. částku ve výši 50 000 Kč, a to v termínu do 15ti dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku.

Vysvětlení k příkladu:

Rozsudek stanoví panu J. lhůtu

Nahrávám...
Nahrávám...