dnes je 14.6.2024

Input:

Počítání lhůt

8.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1
Počítání lhůt

JUDr. Jarmila Štefek

Lhůta nebo doba určená podle dní

Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná běžet dnem, který následuje po skutečnosti, která je rozhodná pro její počátek.

Dlužník má uhradit dluh do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. Dlužník obdržel výzvu v pondělí 21. října, sedmidenní lhůta počíná běžet v úterý a uplyne v pondělí 28. října, kdy nejpozději musí mít věřitel prostředky k dispozici.

Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let

Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let uplyne dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá; pokud takový den není v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den v měsíci.

Dlužníkovi bylo dne 31. prosince 2019 uloženo, aby ve lhůtě dvou měsíců uhradil dluh. Posledním dnem pro splnění povinnosti bude 29. února 2020, což je poslední den měsíce února.

Zbývající pravidla počítání času

Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů bez ohledu na počet dní v příslušném kalendářním měsíci.

Je-li lhůta nebo doba určená na jeden či víc měsíců a část měsíce, počítají se nejprve celé měsíce a naposledy část měsíce.

Pokud připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pravidlo se neuplatní na uplynutí doby.

Je-li lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, týdny, měsíce či roky, například tedy v hodinách, či dokonce v minutách, počítá se od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí. Počítání lhůty tedy začíná ihned, není-li dohodnuto jinak (například vlivem odkládací

Nahrávám...
Nahrávám...