dnes je 20.5.2024

Input:

Platební povinnosti člena SV

28.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2 Platební povinnosti člena SV

Společenství vlastníků je zvláštním druhem právnické osoby založené za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Odlišnost od jiných druhů právnických osob se vztahuje nejen k zákonem přesně specifikovanému předmětu činnosti SV (dle ust. § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník”, je způsobilost SV omezena k účelu, za kterým bylo založeno, tj. k jednáním spojeným se správou domu), ale mimo jiné i k majetku, se kterým SV hospodaří, a zejména ke zdrojům příjmů SV. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Druhy pohledávek SV

SV hospodaří především s příspěvky na správu domu a pozemku jednotlivých členů společenství, tedy s platbami, které mají být využity k úpravám, opravám a údržbě společných částí domu, a případně i pozemku spoluvlastněných členy SV. Výše těchto příspěvků bývá obvykle závislá na velikosti podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. O konkrétní výši příspěvků rozhoduje shromáždění. To může rozhodnout nejen o výši pravidelných příspěvků, ale např. i o povinnosti členů poskytnout společenství jednorázovou platbu, např. na krytí konkrétní potřebné opravy (zateplení domu, výměnu oken aj.). V případě, že shromáždění o povinnosti členů SV k úhradě konkrétní částky příspěvku na správu domu a pozemku rozhodne, jsou k této platbě povinni všichni členové SV bez ohledu na to, zda s provedením platby souhlasí, tedy bez ohledu na to, jak tito konkrétní členové na příslušném shromáždění hlasovali. Rozhodování o některých souvisejících otázkách může být stanovami SV určeno do působnosti jiných orgánů SV, zejména jeho výboru. I v takovém případě si však shromáždění obvykle může přijímání rozhodnutí v těchto otázkách vyhradit.

Další finanční prostředky poukazované jednotlivými členy SV tvoří zálohy na úhradu služeb poskytovaných těmto členům, nejtypičtěji na dodávky energií, vody či odvoz odpadu.

Právní povaha podílu na nákladech spojených se správou domu či pozemku je taková, že zatěžuje vždy konkrétního aktuálního vlastníka jednotky. Jakkoliv nebyla v minulosti tato otázka nahlížena v praxi zcela jednotně, převažoval názor, že v domech, ve kterých je na náklady spojené se správou domu vybírána záloha (dříve širokou veřejností označovaná jako příspěvek do fondu oprav), je každý vlastník jednotky po dobu trvání svého vlastnictví povinen odvádět stanovené zálohy, a to bez ohledu na

Nahrávám...
Nahrávám...