dnes je 15.7.2024

Input:

Paušální náhrada nákladů plátce mzdy spojené s prováděním srážek ze mzdy

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3 Paušální náhrada nákladů plátce mzdy spojené s prováděním srážek ze mzdy

Ing. Růžena Klímová

Náklady výkonu rozhodnutí

Podle § 270 OSŘ má od roku 2022 plátce mzdy vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 OSŘ ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

Uveďme jednotlivé případy, kdy nárok na paušální náhradu vzniká, případně zaniká.

Zastavení výkonu rozhodnutí

Zastaví-li soud výkon rozhodnutí, vyplatí plátce mzdy sražené částky povinnému. Ze sražených částek, které mají být vyplaceny povinnému, plátce mzdy odečte před jejich vyplacením paušálně stanovenou náhradu nákladů pouze jednou (viz § 289 odst. 2 OSŘ).

Příklad

Příklad 1:

Exekuční srážka nebyla v právní moci, ale byla první v pořadí. Zaměstnavatel sražené částky deponoval po dobu 10 měsíců. Poté soud zastavil výkon rozhodnutí.

Z deponované částky si zaměstnavatel ponechá paušální náhradu jednou. Pokud má zaměstnanec další exekuce v pořadí, musí zbylou deponovanou část použít na úhradu exekuce, která se posunula na první pořadí. Jen v případě, kdy zaměstnanec nemá další exekuční srážky v pořadí, se sražené částky snížené o paušální náhradu vyplatí zaměstnanci.

Nabytí právní moci rozhodnutí

Plátce mzdy poté, co byl vyrozuměn o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek, které mají být vyplaceny nebo zaslány (viz § 291 odst. 3 OSŘ). Znamená to, že pokud usnesení o výkonu rozhodnutí nenabylo právní moci, ale exekuce je v prvním (aktuálním) pořadí, sražené částky se v jednotlivých měsících deponují. Po nabytí právní moci se deponovaná částka sníží o paušální náhradu (jedna náhrada) a odešle se oprávněnému.

Příklad

Příklad 2:

Exekuční srážka je v prvním pořadí, ale nenabyla právní moci. Zaměstnavatel sražené částky deponuje. Po třech měsících je doručeno nabytí právní moci.

Paušální náhrada náleží zaměstnavateli pouze jednou. Pokud by paušální náhradu v příslušném měsíci, kdy odesílá deponované částky věřiteli, neuplatnil (neodečetl), zaniká na ni nárok.

Změna plátce mzdy

Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy poté, co mu bylo doručeno usnesení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před jejich vyplacením nebo zasláním. I zde platí ustanovení o nabytí právní moci rozhodnutí (viz výše).

Příklad

Příklad 3:

Dlužník měl exekuční srážky, které u dosavadního plátce mzdy (A) nabyly právní moci. Zaměstnání však ukončil dne 14. 4. 2024 a k novému zaměstnavateli (B) nastoupil 17. 4. 2024. Exekuce byly poprvé vydány v r. 2022.

Zaměstnavatel A má právo na paušální náhradu nákladů za měsíc duben 2024. Zaměstnavatel B je povinen v exekuční srážce pokračovat a sraženou částku deponuje. Současně soudu oznamuje, že povinný nastoupil do zaměstnání. Do datové schránky je mu doručeno usnesení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v květnu 2024. Teprve poté, co mu bude doručeno usnesení o nabytí právní moci výkonu rozhodnutí (např. červen 2024), odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů (jedenkrát) ze sražených a dosud deponovaných částek, které poukazuje ve prospěch věřitele.

Za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení některých dávek nemocenského pojištění okresní správou sociálního zabezpečení. Pokud nový plátce mzdy obdržel od předchozího plátce mzdy podklady potřebné pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, paušální náhrada nákladů se neuplatní.

Příklad

Příklad 4:

Zaměstnankyně má exekuční srážku, která je v právní moci a pobírá peněžitou pomoc v mateřství od 20. 2. 2024. Příslušné OSSZ byly předány potřebné doklady 6. března 2024. Při zúčtování mezd za únor provede plátce mzdy exekuční srážku a ponechá si z první třetiny paušální náhradu nákladů. OSSZ nemá nárok na paušální náhradu nákladů. Exekuce byla poprvé vydána v r. 2022 nebo později.

Příklad

Příklad 5:

Zaměstnanec dlouhodobě onemocní a DPN trvá od 23. 4. 2024 do 31. 7. 2024. Má exekuční srážku, která je v právní moci. Při zúčtování mezd za duben 2024 plátce mzdy provede exekuční srážku a ponechá si paušální náhradu nákladů.

Za měsíce květen, červen a červenec nemá OSSZ nárok na paušální náhradu nákladů, ačkoliv je povinna pokračovat v exekuční srážce. Zaměstnavateli vznikne nárok na paušální náhradu až při zúčtování mezd za srpen, pokud exekuce byla poprvé vydána v roce 2022 nebo později.

Příklad

Příklad 6:

Jsou zadány stejné podmínky jako v příkladu 5 s tím, že DPN skončí 5. 7. 2024.

Při zúčtování mezd za duben 2024 plátce mzdy provede exekuční srážku a ponechá si paušální náhradu nákladů. Za

Nahrávám...
Nahrávám...