dnes je 6.12.2022

Input:

Opravné položky

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Opravné položky

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Opravné položky   Opravnými položkami se rozumí opravné položky vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a zaúčtované podle účetních předpisů nebo pohledávek vedených v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3 ZoR u poplatníků účtujících podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství.   § 2 ZoR
Rozvahovou hodnotou pohledávky se podle § 2 odst. 2 ZoR rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez vlivu změny reálné hodnoty (oceňovacího rozdílu) nebo vedená v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3 ZoR.

Obecná promlčecí lhůta podle občanského zákoníku je tříletá, která může být dohodou stran kratší nebo delší, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let. Pokud promlčecí lhůta začala běžet před 1. 1. 2014, tak se posuzuje podle dosavadních předpisů (3letá lhůta podle starého občanského zákoníku a 4letá podle starého obchodního zákoníku).  
  • Bankovní opravné položky

 
  Jde o opravné položky k pohledávkám z úvěrů podle § 5 ZoR.  
  • Opravné položky spořitelních a úvěrních družstev a ostatních finančních institucí kromě bank

 
  Jde o opravné položky k pohledávkám z úvěrů, včetně souvisejícího příslušenství podle § 5a ZoR.  
  • Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

 
  § 8 ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 6 měsíců (nebo více než 18 měsíců)

 
  § 8a ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo

 
  § 8b ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 12 měsíců a s rozvahovou hodnotou do 30 000 Kč

 
  § 8c ZoR  

Komentář:

Opravnými položkami se podle účetních předpisů vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku (pohledávek, zásob, dlouhodobého hmotného majetku

Nahrávám...
Nahrávám...