dnes je 28.11.2022

Input:

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Lze je tvořit   U poplatníků vedoucích účetnictví:
  • k nepromlčeným pohledávkám, které musí být přihlášeny u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona 30 dnů, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení,

  • až do výše rozvahové hodnoty pohledávek,

  • v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny.

 
§ 8 ZoR
Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí soudu nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.
Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých dluhů podle insolvenčního zákona.
Z hlediska osoby dlužníka je od roku 2014 nelze tvořit u pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 ZDP.  
Nelze je tvořit   K pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 ZoR.   Například k pohledávkám vzniklým z titulu úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů.  
Zruší se   V návaznosti na výsledky insolvenčního řízení, nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a insolvenční zákon těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.   Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle § 8 ZoR nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle § 8a.
Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a (§ 8 odst. 3 ZoR).  
Příklad

Živnostník vedoucí účetnictví přihlásil svou pohledávku po lhůtě stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku. Rád by tvořil opravnou položku k této pohledávce podle § 8 ZoR.

Pohledávka byla přihlášena po lhůtě stanovené v § 8 odst. 1 ZoR, a proto není tvorba opravné položky možná.

Příklad

Akciová společnost se zdaňovacím obdobím kalendářní rok podala 31. 12. 2018 návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči svému dlužníkovi, který je po splatnosti s úhradou její pohledávky za poskytnutou službu a spolu s podáním návrhu u soudu tuto pohledávku přihlásila. Přitom o úpadku bude rozhodnuto až v roce 2019. Může akciová společnost tvořit opravnou položku k této pohledávce podle § 8 ZoR ve zdaňovacím období 2018?

Ano, může – pohledávka byla přihlášena v roce 2018.

Příklad

Vůči s. r. o. A, ve které má s. r. o. B podíl na základním kapitálu ve výši 25 %, bylo zahájeno insolvenční řízení. Přitom s. r. o. B má za s. r. o. A pohledávku vzniklou v roce 2018 za prodej zboží, která je po splatnosti a s. r. o. B si není jista, jestli může k této pohledávce tvořit opravnou položku podle § 8 ZoR.

Společnost s r. o. B je se společností s r. o. A spojenou osobou podle § 23 odst. 7 ZDP a v § 8 odst. 1 ZoR je stanoveno, že k pohledávkám vzniklým mezi spojenými osobami nelze opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení tvořit.

Příklad

Akciová společnost prodala svůj 10% podíl na s. r. o. se sídlem v ČR, který vlastnila nepřetržitě po dobu 12 měsíců. Kupující společnost jí však za koupi podílu nezaplatila a bylo u ní zahájeno insolvenční řízení (akciová společnost do něho tuto svou pohledávku přihlásila). Akciová společnost uvažuje o tvorbě opravné položky k této pohledávce podle § 8 ZoR, protože se domnívá, že podmínky § 8 ZoR pro její tvorbu splňuje.

Opravnou položku podle § 8 ZoR tvořit nelze, protože i pro tuto tvorbu je třeba respektovat nejen specifické podmínky v § 8, ale i základní pravidla v § 1 až 4 ZoR platná pro tvorbu všech opravných položek. Z § 2 odst. 2 ZoR totiž mimo jiné vyplývá, že opravné položky nelze

Nahrávám...
Nahrávám...