dnes je 6.12.2022

Input:

Opravné položky k pohledávkám vzniklým od 1. 1. 2014 neuhrazeným více než 18 měsíců

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5 Opravné položky k pohledávkám vzniklým od 1. 1. 2014 neuhrazeným více než 18 měsíců

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Lze je tvořit   U poplatníků vedoucích účetnictví v období, za které se podává daňové přiznání, k nepromlčeným pohledávkám, za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než:
  • 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,

  • 36 (30) měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

 
§ 8a odst. 1 a 2 ZoR
Poplatníci (banky, spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce) je mohou tvořit, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky podle § 5 a § 5a ZoR.
U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a které je rozhodčím řízením, soudním řízením, nebo správním řízením.
Lhůtu uplynutí více než 30 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti lze použít nejen pro pohledávky splatné od 1. 1. 2015, ale i pro pohledávky splatné od 1. 1. 2014.  
Nelze je tvořit   U pohledávek:
  • již odepsaných na vrub výsledku hospodaření,

  • vzniklých:

- za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál,
- mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 ZDP.  
§ 8a odst. 3 ZoR  
Zrušení opravné položky   Opravné položky se, kromě situací uvedených pro všechny opravné položky v tabulce výše, zruší z obdobných důvodů, jako je uvedeno výše u pohledávek vzniklých do 31. 12. 2013.   § 8a odst. 4 ZoR
Za podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP se jako daňový výdaj uzná odpis pohledávky, a to až do výše kryté použitím opravné položky vytvořené podle ZoR.  

Komentář:

U pohledávek vzniklých od 1. 1. 2014 dochází k prodloužení lhůty po splatnosti pro možnost tvorby opravné položky. To znamená, že u těchto pohledávek je možno tvořit opravné položky podle § 8a ZoR, ve znění od 1. 1. 2014 až nejdříve v roce 2015.

Na druhou stranu podmínka zahájení řízení o pohledávce vyšší než 200 000 Kč se bude týkat pouze pohledávky nabyté postoupením.

Podle obecných ustanovení k promlčecí lhůtě podle § 629 NOZ účinného od 1. ledna 2014 platí, že promlčecí lhůta trvá tři roky. Tato úprava však v podstatě zamezuje možnost vytvářet opravné položky ve výši 100 % k pohledávkám, které vznikly po 31. 12. 2013, podle § 8a odst. 1 písm. b) ZoR, ve znění do konce roku 2014, protože podle tohoto ustanovení lze opravné položky ve výši 100 % vytvářet až po uplynutí 36 měsíců, což je však okamžik, kdy se tato pohledávka stává promlčenou a k promlčené pohledávce opravnou položku tvořit nelze. Z těchto důvodů se s účinností od 1. ledna 2015 novelou ZoR zkracuje období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 %, a to na 30 měsíců.

Z přechodných ustanovení této novely vyplývá, že lhůtu uplynutí více než 30 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti lze použít nejen pro pohledávky splatné od 1. 1. 2015, ale i pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014, aby pro všechny pohledávky, na které se již vztahují nové podmínky promlčení zavedené novým občanským zákoníkem, již mohl platit odpovídající jednotný daňový režim.

Pro pohledávky vzniklé před 1. lednem 2014 se však v návaznosti na bod 3 přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. uplatní § 8a ZoR, ve znění účinném před 1. lednem 2014, to znamená, že se uplatňuje lhůta uplynutí více než 36 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti.

Příklad

Podnikatel vedoucí účetnictví má pohledávku vzniklou v roce 2017 za prodej zboží ve výši 25 000 Kč, která je ke konci roku 2018 po splatnosti 13 měsíců a rozhodl se k ní tvořit opravnou položku podle § 8a ZoR.

Postup by byl nesprávný –

Nahrávám...
Nahrávám...