dnes je 2.10.2023

Input:

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.4
Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

/Podle úpravy účinné od 1.6.2019/

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka ………………………… (řádné označení dlužníka, popř. dlužníků manželů při společném oddlužení) vedeného u ………………………… (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. …………………………, ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení usnesením čj. …..………… ze dne …..………… (jestliže o úpadku a o povolení oddlužení bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že (výběr podle situace)

- při přezkumném jednání konaném dne…..…, kterého jste se nezúčastnil,

- při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle § 410 odst. 2 IZ konaném dne ……..

byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne … evidovanou pod …..……… (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

  • - výše přihlášené pohledávky: …..………,
  • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: …………………………,
  • - uplatněné právo na uspokojení ze zajištění: ………………………… (jeho specifikace; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem/

Popřeno bylo uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky), a to (výběr podle situace):

  • insolvenčním správcem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše)

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

  • dlužníkem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše)

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření pohledávky a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

Popřeno bylo pořadí pohledávky s tím, že jde o pohledávku podřízenou (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky), a to (výběr podle situace):

  • insolvenčním správcem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za podřízenou zcela nebo jen do určité výše)

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření, § 172 odst. 1 nebo 2 IZ),

  • dlužníkem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za podřízenou zcela nebo jen do určité výše)

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření, § 172 odst. 1 nebo 2 IZ).

Poučení:

Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění ohledně zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníkovi uspokojit pouze z majetku poskytnutého

Nahrávám...
Nahrávám...